Uchwały 2017

 • w sprawie: ramowego planu pracy Rady Gminy Raciąż na 2017 rok.

 • w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.

 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2017 r.

 • w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż, zamieszkałych poza obwodami tych szkół.

 • w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 • w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

 • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2016 rok.

 • w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok.

 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 • w sprawie: zatwierdzenia projektu nr RPMA.10.01.01-14-7344/16 pn. „Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację”

 • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług świadczonych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

 • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu.

 • w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli „wspomagających” posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno- wychowawcze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.

 • w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kodłutowo.

 • w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Koziebrody.

 • w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Koziebrody.

 • w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Charzyny.

 • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

strony 1 2