Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIX/212/2006

Treść

UCHWAŁA Nr XXIX/212/2006

Rady Gminy Raciąż

z dnia 22 lutego 2006r.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

w sprawie ustanowienia drogi  w Starym Gralewie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Ustanowić drogę dojazdową , wewnętrzną stanowiącą uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom w miejscowości Stare Gralewo oznaczoną w ewidencji gruntów działkami nr 42/3, 42/8  stanowiącą połączenie sąsiednich działek z drogą gminą nr 721-54 relacji Stare Gralewo – Kiełbowo.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jarosław Jaworski

 

 

  

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIX/212/2006

Rady Gminy Raciąż

z dnia 22 lutego 2006r

 

 

 

w sprawie ustanowienia drogi  w Starym Gralewie

 

 

 

Działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów nr 42/3 i 42/8 stanowiące drogę dojazdową wewnętrzną dla sąsiednich działek . Ustanowiona droga stanowi połączenie ościennych działek  z drogą gminą nr 721-54 relacji Stare Gralewo – Kiełbowo.

Ustanowienie drogi dojazdowej wynika z budowy oczyszczalni ścieków  oraz  z konieczności umożliwienia dojazdu do pozostałych działek.  Jest niezbędne i stanowi uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom w miejscowości Stare Gralewo.

321084