Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXIX/211/2006

Treść

U C H W A Ł A  Nr XXIX/211/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 22 lutego 2006 r.

 

 

 

 

w sprawie:  skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż.

 

 

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku         o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 229, pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 10 lutego 2006 roku Pana Janusza Bieńkowskiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „AGROL” Spółka z o.o. 09-140 Raciąż, ul. Płocka 53 – na działalność Wójta Gminy Raciąż.

 

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                     Jarosław Jaworski

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Nr XIX/211/2006

Rady Gminy Raciąż

z dnia 22 lutego 2006r.

 

w sprawie: skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż

 

 

               W dniu 25 stycznia 2006r. na prośbę firmy „Agrol” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe spółka z o.o. w Raciążu Urząd Gminy Raciąż przekazał komplet kserokopii dokumentów złożonych do Wojewody Mazowieckiego niezbędnych do wydania decyzji w sprawie nabycia z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę gminną.

Na kolejną prośbę firmy (pismo z dnia 26 stycznia 2006r.) o potwierdzenie czy otrzymane materiały są zgodne z oryginałem pismem z dnia 9 lutego 2006r. znak RRG.7210-1/05/06 została udzielona odpowiedź, że Urząd Gminy Raciąż posiada jedynie oryginały pism, odpisy lub kserokopie a sposób traktowania posiadanych dokumentów zależy od ich posiadacza.

Kserokopie przesłanych dokumentów wykonane zostały z kompletu, który pozostaje w aktach Urzędu.

Firma „Agrol” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe spółka z o.o.               w Raciążu jako strona postępowania ma prawo wglądu do akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów zgodnie z art.73 § 1 kpa.

Strona postepowania może domagać się uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, ale tylko wtedy, gdy uzasadni to swoim ważnym interesem.

W prośbie (pismo z dnia 10 stycznia 2006r.) wnosił Pan o przesłanie kompletu dokumentów przesłanych do Wojewody nie wspominając o ich uwierzytelnieniu i nie uzasadniając prośby ważnym interesem.

 

320075