Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXIX/210/2006

Treść

                            U C H W A Ł A  Nr XXIX/210/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 22 lutego 2006 r.

 

 

w sprawie:  skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż.

 

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku         o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 229, pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 19 stycznia 2006 roku Pana Janusza Bieńkowskiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „AGROL” Spółka z o.o. 09-140 Raciąż, ul. Płocka 53 – na działalność Wójta Gminy Raciąż.

 

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                     Jarosław Jaworski

 

  

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Nr XIX/210/2006

Rady Gminy Raciąż

z dnia 22 lutego 2006r.

 

w sprawie: skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż

 

 

           Pismem z dnia 16 stycznia 2006r. Urząd Gminy Raciąż działając na podstawie art.64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego wezwał wnioskodawcę „Agrol” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe spółka z o.o. w Raciążu, ul. Płocka 53, 09 – 140 Raciąż do usunięcia braków we wniosku złożonym w dniu 7 listopada 2005r. Wzywając do usunięcia braków Urząd Gminy Raciąż uwzględnił rozstrzygnięcie zawarte w postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie znak SKO/I/II/1093/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. Z uzasadnienia postanowienia znak SKO/I/II/1093/2005 z dnia 29 grudnia 2005r., które również otrzymała firma „Agrol” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe spółka z o.o. w Raciążu jako strona postępowania, wynika, że przed rozstrzygnięciem postepowania organ powinien wyjaśnić rzeczywistą wolę wnioskodawcy, gdyż   z treści wniosku firmy „Agrol” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe spółka z o.o. w Raciążu nie wynika jasno, o co tak naprawdę wniosła strona. Wobec powyższego organ obowiązany był do wyjaśnienia rzeczywistej woli wnioskodawcy pamiętając o tym, że sprecyzowanie żądania należy wyłącznie do wnioskodawcy.

W związku z powyższym Urząd Gminy Raciąż pismem z dnia 16 stycznia znak RRG.6011-1/05/06 zwrócił się o usunięcie braków zgodnie z art.64 § 2 kpa.

Odpowiadając na pismo firmy „Agrol” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe spółka z o.o. w Raciążu z dnia 18 stycznia 2006r. o wskazanie tzw. braków we wniosku Urząd Gminy Raciąż pismem z dnia 31 stycznia 2006r. znak RRG.6011-1/05/06 ponownie wezwał firmę o dokładne sprecyzowanie wniosku tj. czy wniosek dotyczył wszczęcia nowego postępowania administracyjnego w sprawie podziału działki nr 17 położonej w miejscowości Strożęcin, czy podjęcie zawieszonego postępowania lub też innego żądania. 

 

320070