Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXIX/209/2006

Treść

                           U C H W A Ł A  Nr XXIX/209/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 22 lutego 2006 r.

 

 

 

w sprawie:  skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż.

 

 

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku        o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 229, pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 3 stycznia 2006r. Pani Anny Chojnackiej zam. Stare Gralewo 24 B – na działalność Wójta Gminy Raciąż, przesłaną przy piśmie numer: BDG.III.0550/21/06 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego                 w Warszawie Biuro Dyrektora Generalnego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa – do rozpatrzenia w trybie właściwym dla Rady Gminy Raciąż.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                       Jarosław Jaworski

  

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

do Uchwały Nr XXIX/209/2006

Rady Gminy Raciąż

z dnia 22 lutego 2006r.

 

 

 

         Rada Gminy Raciąż po zapoznaniu się ze skargą Pani  Anny Chojnackiej, zam. Stare Gralewo 24 B, oraz dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu – uznała skargę za bezzasadną.

         Pani Anna Chojnicka złożyła w dniu 28.02.2005r. wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  dla dwojga dzieci: Sławomira Chojnackiego i Agnieszki Chojnackiej. Do wniosków załączono zaświadczenia o uzyskanych dochodach        w grudniu 2004r., dochód na osobę w rodzinie wynosił: 261,50 zł miesięcznie.

         W związku ze szczupłością środków przyznanych Gminie Raciąż w stosunku do ilości złożonych wniosków, Pani Anna Chojnacka otrzymała w dniu 14.09.2005r. informację, iż złożone przez nią wnioski zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie. W dniu 22 listopada 2005r. wydane zostały decyzje przyznające jednorazowe stypendium szkolne:

1/ Nr 566/05 dla Sławomira Chojnackiego w wysokości 45,00 zł;

2/ Nr 567/05 dla Agnieszki Chojnackiej w wysokości 45,00 zł.;

w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Warunkiem realizacji świadczenia było przedłożenie faktury lub rachunku za zakupione artykuły w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się otrzymanej decyzji.

W przypadku decyzji nr 566/05 dla Sławomira Chojnackiego wypłata świadczenia nastąpiła w dniu 2 grudnia 2005r. po przedłożeniu faktury Nr 43/05 z dnia 26.11.2005r. na kwotę 130,00 zł, za zakupioną 1 parę butów, w związku z czym zwrócono kwotę w wys. 45,00 zł.

Natomiast w przypadku decyzji nr 567/05 z dnia 22.11.2005r. dla Agnieszki Chojnackiej – nie dokonano wypłaty przyznanego świadczenia, gdyż mimo kilkakrotnych rozmów telefonicznych inicjowanych przez pracowników Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu,   Pani Anna Chojnacka  nie złożyła dokumentu potwierdzającego faktu dokonania zakupu pomocy szkolnych.

 

 

321084