Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXIX/207/2006

Treść

U C H W A Ł A  Nr  XXIX/207/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                       Rady   Gminy    Raciąż

 z dnia 22 lutego 2006 roku

 

 w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Raciąż na 2006 rok

 

            Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165,

art. 166 i art.184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104  -   Rada  Gminy   Raciąż  uchwala co następuje:

  

§ 1

 

1.      Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2006 rok o kwotę 100.000,00 zł.  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

 

 

       Dochody po zmianie wynoszą 15.007.791,00 zł.

   

§ 2

 

1.      Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2006 rok o kwotę 100.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

 

 

Wydatki po zmianie wynoszą  19.229.063,61 zł.

 

 

§ 3

 

1.      Z nadwyżki z lat ubiegłych spłaca się pożyczki w kwocie 700.000,00 zł.

2.      Źródłem pokrycia faktycznego deficytu w kwocie 4.221.272,61 zgodnie z załącznikiem Nr 3 są przychody pochodzące z:

 

- pożyczek w wysokości          -          2.300.000,00 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych        -          1.242.938,61 zł.

- wolne środki                         -             678.334,00 zł.

 

§ 4

 

1.      Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 nie objęte wieloletnim programem

w wysokości 182.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2.      Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6.711.585,47 zł. z godnie z załącznikiem Nr 5

3.      Łączne wydatki inwestycyjne w 2006 roku ustala się w wysokości 6.893.585,47 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – 5.

  

§ 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  obowiązuje w roku budżetowym 2006

i podlega ogłoszeniu.

 

                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY                

                                                        Jaworski Jarosław

zalacznik_nr_1_do_207.doc 
Zalacznik_nr_2_do_207.doc 
Zalacznik_nr_3_do_207.doc 
Zalacznik_nr_4_do_207.doc 
Zalacznik_nr_5_do_207.doc 
Zalacznik_nr_6_do_207.doc 
              

321091