Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXX/219/2006

Treść

U C H W A Ł A  Nr XXX/219/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 31 marca 2006 r.

 

 

w sprawie: skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż.

 

  

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 229, pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 22 marca 2006 roku  Pana Janusza Bieńkowskiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „AGROL” Spółka z o.o. w Raciążu, ul. Płocka 53 – na działalność Wójta Gminy Raciąż.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                            Jarosław Jaworski

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Do Uchwały Nr XXX/219/2006

Rady Gminy Raciąż

z dnia 31 marca 2006 r.

 

 

 

         Skarżący firma „Agrol” Sp. Z o.o. w Raciążu pismem z dnia 2 marca 2006r. zwróciła się do Wójta Gminy Raciąż z zapytaniem, jakie odpisy amortyzacyjne otrzymuje miesięcznie Gmina Raciąż z tytułu przechodzenia rurociągu gazowego „tzn. ile miesięcznie płaci właściciel rury do kasy Gminy”. Wójt Gminy pismem z dnia 16 marca 2006r. poinformował skarżącego, że odpis amortyzacyjny z jakiejkolwiek firmy nie jest dochodem żadnej gminy, w tym Gminy Raciąż oraz, że obowiązujące przepisy nie uprawniają do informowania przedsiębiorstw o wysokości płaconych podatków przez innych podatników. Odpowiedź Wójta należy uznać za zgodną z prawem oraz ze stanem faktycznym, bowiem zakres zapytania dotyczył konkretnego podatnika podatku od nieruchomości.

         Natomiast podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych zawartych w deklaracji oraz innych dokumentów składanych przez podatników, płatników lub inkasentów byłoby naruszeniem art. 293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U, z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), gdyż objęte są one tajemnicą skarbową. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, zgodnie z art. 294 § 1, pkt 2 zobowiązany jest Wójt Gminy.

         Nie stanowi naruszenia przepisów tylko podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 14, pkt 2, lit. „e” ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.    o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104), tj. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub wpłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Takie stany faktyczne, jak udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenie na raty – nie zaistniały w przedmiotowej sprawie.

         Wobec powyższego, Wójt mając na uwadze przepisy Ordynacji podatkowej, udzielił skarżącemu właściwej odpowiedzi na jego zapytanie. W tym stanie rzeczy należało uznać skargę za bezzasadną.

         Podkreślenia wymaga też fakt, że w dniu 21 marca 2006r. skarżący występuje z prośbą do Wójta Gminy o podanie pełnego adresu korespondencyjnego tzw. płatnika (właściciela rury), a już następnego dnia składa niniejszą skargę do Rady Gminy, nie dając Wójtowi jakiejkolwiek możliwości ustosunkowania się do tej prośby.

        

 

320932