Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXX/218/2006

Treść

                           U C H W A Ł A  Nr XXX/218/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 31 marca 2006 r.

 

 

w sprawie:  skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż.

  

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 229, pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 9 marca 2006 roku Pana Janusza Bieńkowskiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „AGROL” Spółka z o.o. 09-140 Raciąż, ul. Płocka 53 – na działalność Wójta Gminy Raciąż.

  

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                     Jarosław Jaworski

 

  

U Z A S A D N I E N I E

 

Do Uchwały Nr XXX/218/2006

Rady Gminy Raciąż

z dnia 31 marca 2006 r.

 

 

 

         W dniu 23 stycznia 2006r. do Urzędu Gminy Raciąż wpłynęło pismo – prośba Prezesa Zarządu „AGROL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Spółka z o.o. ul. Płocka 53, 09-140 Raciąż „Wieść gminna niesie, iż w Gminie Raciąż ma być budowany zbiornik retencyjny zwany potocznie zalewem. Proszę o informację-gdzie mogę w Urzędzie zapoznać się z planami wspomnianej inwestycji i stopnia jej zaawansowania”.

         Odpowiadając na prośbę pismem znak: RRG.6213-1/2/06 z dnia 2 lutego 2006r. Urząd Gminy Raciąż udzielił odpowiedzi, że podstawą działania Urzędu nie są „wieści gminne”, a wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu wraz z podaniem adresu strony. Jednocześnie Prezes firmy „Agrol” został poinformowany, że obecnie Gmina nie posiada planu budowy zbiornika wodnego, retencyjnego i że wszelkie informacje na temat planowanych inwestycji przez Gminę Raciąż są na bieżąco umieszczane na naszej stronie internetowej.

         Następnie pismem znak: RRG.6213-1/3/06 z dnia 22 lutego 2006r. odpowiadając na kolejne pismo Prezesa, Urząd Gminy Raciąż potwierdził obecność wszelkich informacji o działalności Gminy, w tym o planach inwestycyjnych, zarówno na stronie internetowej Urzędu jak i w prasie. Ponadto uchwały Rady Gminy Raciąż, które podlegają publikacji, ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

         Wobec powyższego, Wójt Gminy Raciąż nie ukrywa żadnych danych, jak również nie utrudnia dostępu do informacji jawnych.

  

320067