Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXX/216/2006

Treść

U C H W A Ł A  Nr XXX/216/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 31 marca 2006 r.

 

 

w sprawie:   zryczałtowanej diety dla sołtysów.

 

 

         Na podstawie art. 37, lit. „b” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się dietę kwartalną zryczałtowaną dla sołtysów Gminy Raciąż w wysokości: 100,00 zł.

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

§ 3

 

Traci moc:

Uchwała Nr V/44/2003 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zryczałtowanej diety dla sołtysów.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                           Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                  Jarosław Jaworski

320945