Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXX/215/2006

Treść

U C H W A Ł A  Nr XXX/215/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                        Rady   Gminy    Raciąż

 z dnia 31 marca 2006 roku

  

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Raciąż na 2006 rok

 

            Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165,

art. 166 i art.184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104  -   Rada  Gminy   Raciąż  uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2006 rok o kwotę 987.390,31 zł.  oraz zmniejsza się o kwotę 69.795,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2.      Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.586.310,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

  

       Dochody po zmianie wynoszą 15.925.386,31 zł.

  

§ 2

 

1.      Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2006 rok o kwotę 443.819,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 121.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2.      Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.586.310,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

  

Wydatki po zmianie wynoszą  19.551.682,61 zł.

  

§ 3

 

1.      Z nadwyżki z lat ubiegłych spłaca się pożyczki w kwocie 700.000,00 zł.

2.      Źródłem pokrycia faktycznego deficytu w kwocie 3.626.296,30 zgodnie z załącznikiem Nr 3 są przychody pochodzące z:

 

- pożyczek w wysokości             -            2.300.000,00 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych            -             452.665,83 zł.

- wolne środki                          -             873.630,47 zł.

 

§ 4

 

1.      Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 nie objęte wieloletnim programem

w wysokości 515.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2.      Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6.711.585,47 zł. z godnie z załącznikiem Nr 5

3.      Łączne wydatki inwestycyjne w 2006 roku ustala się w wysokości 7.227.085,47 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik Nr 6.

 

                                                      § 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  obowiązuje w roku budżetowym 2006

i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

                                              PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY               

                                                         Jaworski Jarosław

Zalacznik_nr_1.doc 
Zalacznik_1a.doc 
Zalacznik_nr_2.doc 
Zalacznik_nr_2a.doc 
Zalacznik_nr_3.doc 
Zalacznik_nr_4.doc 
Zalacznik_nr_5.doc 
Zalacznik_nr_6.doc 
Zalacznik_nr_7.doc 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321103