Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXXI/223/2006

Treść

UCHWAŁA Nr XXXI/223/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 13 kwietnia 2006 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Krajkowo na lata 2006 - 2016”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 2, ust. 3, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", (Dz. U. Nr 284, poz. 2846, z póżn. zm), Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje:

 

§1

 

Zatwierdza się „Plan rozwoju miejscowości Krajkowo na lata 2006 – 2016” w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                    Przewodniczący Rady Gminy               
                                                               
Jarosław Jaworski

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/223/2005

Rady Gminy Raciąż

z dnia 13 kwietnia 2006r.

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Krajkowo na lata 2006 - 2016”.

 

 

Plan Rozwoju Miejscowości to najważniejszy element odnowy wsi.

            Przygotowanie „Planu rozwoju miejscowości Krajkowo na lata 2006 – 2016”, dla miejscowości Krajkowo jest niezbędne z uwagi na procedurę składania wniosków aplikacyjnych, w sprawie uzyskania dofinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006, w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, w celu realizacji przedsięwzięć w ramach odnowy wsi.

            Plan rozwoju miejscowości został przygotowany metodą uspołecznioną, zgodnie z art. 2, ust.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", (Dz. U. Nr 284, poz. 2846, z póżn. zm). W pracach udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy Raciąż i jednostek podległych, oraz przedstawiciele środowisk społeczności lokalnych.

 

 

 Zalacznik_nr_1.doc 

 

 

 

 

320073