Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXXI/222/2006

Treść

UCHWAŁA Nr XXXI/222/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 13 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie przyjęcia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Raciąż.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje:

 

§1

Rozdział 7, punkt 7.3 Obiekty sportowe otrzymuje brzmienie:

 „Sport jest jednym z podstawowych czynników decydujących o rozwoju, zachowania zdrowia i dobrej kondycji przez całe życie, wychowania młodzieży, zapobiegania patologiom społecznym. Zapewnienie infrastruktury sportowej wymaga różnych działań, w tym budowy boisk sportowych, organizacji imprez sportowych.

Istotną funkcją samorządu terytorialnego jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej i wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej. Idea rozwoju infrastruktury sportowej opiera się na założeniu, iż stwarza ona korzystne warunki do wykorzystania aktywności społeczności lokalnych. Ma to istotne znaczenie dla kształtowania postaw i świadomości społeczności lokalnych oraz formowania się wspólnot lokalnych.

W związku z powyższym planuje się budowę:

1. „Terenowego obiektu sportowego Gralewo” w miejscowości Nowe Gralewo

2.  „Boisk sportowych w Uniecku”,

3. „Boisk sportowych w Krajkowie”,

4. „Boisk sportowych w Koziebrodach”.

Powyższe projekty mają na celu wyrównanie szans młodzieży wiejskiej w dostępie do sportu, oraz utworzenia lokalnej infrastruktury sportowej, umożliwiającej organizowanie rozgrywek. Stworzenia warunków do uprawiania sportów masowych i lekkoatletyki, oraz propagowania kultury fizycznej. Propagowania zdrowego trybu życia oraz zminimalizowania wad postaw. ”.

 

§2

Projekty planuje się do wykonania w latach 2006 - 2008.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
                                                                
Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                            
Jarosław Jaworski

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/222/2005

Rady Gminy Raciąż

z dnia 13 kwietnia 2006r.

 

w sprawie przyjęcia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Raciąż.

 

 

 

Sport jest jednym z podstawowych czynników decydujących o rozwoju, zachowania zdrowia i dobrej kondycji przez całe życie, wychowania młodzieży, zapobiegania patologiom społecznym. Zapewnienie infrastruktury sportowej wymaga różnych działań, w tym budowy boisk sportowych, organizacji imprez sportowych.

Istotną funkcją samorządu terytorialnego jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej i wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej. Idea rozwoju infrastruktury sportowej opiera się na założeniu, iż stwarza ona korzystne warunki do wykorzystania aktywności społeczności lokalnych. Ma to istotne znaczenie dla kształtowania postaw i świadomości społeczności lokalnych oraz formowania się wspólnot lokalnych.

Na terenie gminy funkcjonują liczne kluby sportowe, których członkowie posiadają bogatą wieloletnią tradycję w popularyzacji masowego uprawiania sportu, sami utrzymują wybudowane przez wiejskie społeczności płyty boiskowe. Jednakże zagrożeniem sprawnego ich funkcjonowania jest niewystarczająca baza sportowo – rekreacyjna, dotacje ze strony samorządu nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków, co sprawia, że organizowana jest zbyt mała liczba imprez środowiskowych o zasięgu gminnym.

Niniejsze projekty utworzą lokalną infrastrukturę sportową, umożliwiającą organizowanie rozgrywek międzyszkolnych, gminnych itp.

 

W związku z powyższym, oraz z potrzebą wyrównania szans młodzieży wiejskiej w dostępie do sportu, oraz propagowania kultury fizycznej na terenie Gminy Raciąż w założeniach Strategii Rozwoju Gminy Raciąż wprowadzono zapis przedstawiony w uchwale.

 

320073