Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXXI/221/2006

Treść

                        U C H W A Ł A  Nr XXXI/221/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 13 kwietnia 2006 r.

 

 

w sprawie:  skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż.

 

 

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku         o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 229, pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 31 marca 2006 roku Pani Aleksandry Ciarkowskiej, zam. Stare Gralewo, Gmina Raciąż – na działalność Wójta Gminy Raciąż.

 

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                  Jarosław Jaworski

 

 

                         U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Nr XXXI/221/2006

Rady Gminy Raciąż

z dnia 13 kwietnia 2006 r.

 

Dot. skargi p. Aleksandry Ciarkowskiej z dnia 31 marca 2006r w sprawie budowy

oczyszczalni ścieków w Starym Gralewie

 

Wyjaśnienia:

 

        Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla m. Gralewo i okolicznych miejscowości to inwestycja etapowa.

W I etapie do realizacji jest planowana budowa oczyszczalni ścieków w Starym Gralewie    i odcinka kanalizacji w miejscowości Stare Gralewo, Nowe Gralewo i Szapsk – w celu zapewnienia ścieków dopływających do rozruchu technologicznego oczyszczalni.

Z uwagi na technologię i rodzaj wymaganych projektów technicznych projektowanie odbywa się dla każdego zadania oddzielnie:

 1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Stare Gralewo
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowaniami ścieków w m. Stare Gralewo, Nowe Gralewo, Szapsk

Budowa w/w inwestycji może rozpocząć się po uzyskaniu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskiwanych w Starostwie Powiatowym, poprzedzonych uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgód na realizację przedsięwzięć.

Inwestycje te należą do przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Trwają postępowania administracyjne związane z wydaniem decyzji środowiskowych.

 

Dot. uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowaniami ścieków       w m. Stare Gralewo, Nowe Gralewo, Szapsk

1.      Inwestor Gmina Raciąż – reprezentowana przez Wójta Gminy Raciąż w dniu 30 grudnia 2005r. złożył wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając charakterystykę inwestycji,

 1. Wójt zwrócił się do Starosty i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do konieczności sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu,
 2. Postanowieniem RŚ.7633-3/06 z dnia 17 stycznia 2006r Starosta odstąpił od nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu,
 3. Postanowieniem NS-442-1/011/2006 z dnia 20 stycznia 2006rPowiatowy Inspektor Sanitarny odstąpił od nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu,
 4.  Po zasięgnięciu w/w opinii Wójt Gminy Raciąż  w dniu 8 marca 2006r wydał postanowienie RRG.7624-2/P/05/06 w którym stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

 

Obecnie Wójt wystąpi do Starosty i Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie w sprawie decyzji i po ich otrzymaniu wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci kanalizacyjnej.

 

-   2   -

 

Dot. uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania:

 

Budowa oczyszczalni ścieków w  m. Stare Gralewo

 

 1. Inwestor Gmina Raciąż – reprezentowana przez Wójta Gminy Raciąż złożył wniosek RRG.7324-W/05 z dnia 7 listopada 2005r o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając charakterystykę inwestycji,
 2. Wójt zwrócił się do Starosty i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do konieczności sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu,
 3. Postanowieniem RŚ.7633-83/05 z dnia 2 grudnia 2005r Starosta nałożył na  inwestora obowiązek sporządzenia raportu, określając jednocześnie jego zakres,
 4. Postanowieniem NS-442-7/249/2005 z dnia 2 grudnia 2005r Powiatowy Inspektor Sanitarny nałożył na  inwestora obowiązek sporządzenia raportu, określając jednocześnie jego zakres,
 5. Wójt Postanowieniem Nr RRG.7624-1/P/05 z dnia nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej oczyszczalni ścieków, określając jego zakres zgodnie z postanowieniami organów opiniujących,
 6. Raport oddziaływania środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w Starym Gralewie został sporządzony,
 7. Wójt podał do publicznej wiadomości (obwieszczeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, pismem do sołtysów do ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronę internetową Urzędu) informacje o planowanym przedsięwzięciu i możliwości składania uwag i wniosków,
 8. Wójt załączając opracowany Raport wystąpił z wnioskiem do Starosty i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 9. Postanowieniem RŚ.7633-25/06 z dnia 21 marca 2006r Starosta postanowił  „ uzgodnić pozytywnie realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w w/w lokalizacji dla etapu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  bez zastrzeżeń”.
 10.  Postanowieniem NS-442-7/046/2005 z dnia 7 marca 2006r Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowił „uzgodnić przedsięwzięcie polegające na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Gralewo na działce nr 42/5 i 42/4 oraz miejscowości Nowe Gralewo na działkach nr 34/9 i 54 gm. Raciąż z zgłosić środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji zgodne z założeniami raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz informacją o planowanym przedsięwzięciu”

Obecnie rozpoczął się ostatni etap przed wydaniem decyzji środowiskowej, w którym Wójt rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia oraz uwagi i wnioski społeczeństwa, mając możliwość przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.

 

 

 

320932