Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXI/220/2006

Treść

Uchwała Nr XXXI/220/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 13 kwietnia  2006r.

 

 

w sprawie : odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

na terenie Gminy Raciąż.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 5 ustawy   z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r. i Nr 113 poz. 984 z 2002r.)  Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje :

§ 1

Odmawia się zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu ul. Wolności 34, mające obowiązywać od 15 maja 2006 r. do  14 maja 2007 r. na terenie Gminy Raciąż        z powodu:

1/ niezgodności taryf w przedłożonym wniosku wraz z załącznikami z przepisami prawa - art. 20 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 19, § 3 pkt 1 lit. b oraz e, § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia12 marca 2002r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie         w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

2/ nie przedłożenia przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu ul. Wolności 34,  do zatwierdzenia przez Radę Gminy Raciąż wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych (art. 21 ust. 1-4 w/w ustawy i § 7 ust. 3 cytowanego Rozporządzenia).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                       
Jarosław Jaworski

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXI/220 /2006

Rady Gminy Raciąż z dnia 13 kwietnia 2006r.

 

w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

na terenie Gminy Raciąż.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu ul. Wolności 34 dnia        2 marca 2006 roku złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami stwierdzono, niezgodności taryf w przedłożonym wniosku wraz z załącznikami z przepisami prawa ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

W szczególności stwierdzono niezgodności taryf w przedłożonym wniosku wraz z załącznikami z przepisami art. 20 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (§ 19, § 3 pkt 1 lit. b oraz e,  § 7 ust. 1 pkt 2).

 

Stwierdzono niezgodność taryf  z przepisami art. 20 ust. 2 ustawy w związku z brakiem alokacji. Zgodnie  z w/w przepisem przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa taryfę na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy nie przedstawiono udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne ustalają niezbędne przychody uwzględniając w szczególności:

1)     koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy,

   2)   zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia,

3) koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów, o których mowa w art. 21 ust. 1.

Jak wynika z przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu ul. Wolności 34 wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przedsiębiorstwo nie dokonało ustalenia niezbędnych przychodów zgodnie z w/w przepisem, gdyż nie sporządziło i nie przedłożyło Wójtowi Gminy Raciąż wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych (art. 21 ust. 1-4 ustawy), który do tej czynności jest niezbędny.

 

Koszty wymienione w § 6 pkt 1-5 rozporządzenia planuje się między innymi na podstawie kosztów wynikających z inwestycji modrenizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, ustalonych na podstawie planu inwestycyjnego wynikającego z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                         i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok wprowadzenia taryf (§ 7 ust. 1 pkt 2), a takiego wieloletniego planu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu ul. Wolności 34 nie przedłożyło Wójtowi Gminy Raciąż zgodnie z art. 21 ust. 4 cytowanej ustawy, który podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały przez Radę Gminy.

 

Ponadto do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w szczególności PGKiM. Sp. z o.o. w Raciążu nie przedłożyło:

1)    porównania cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę, zgodnie z Tabelą 1 stanowiącą załącznik do rozporządzenia,

2)        ustalenia poziomu niezbędnych przychodów, zgodnie z Tabelą 3 stanowiącą załącznik do rozporządzenia,

3)        alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf, zgodnie z Tabelą 4 stanowiącą załącznik do rozporządzenia,

4)    współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf, zgodnie z Tabelą 5 stanowiącą załącznik do rozporządzenia,

5)        kalkulację cen za wodę metodą alokacji prostej, zgodnie z Tabelą 6 stanowiącą załącznik do rozporządzenia,

6)        rachunek wyników w złotych, zgodnie z Tabelą 7 stanowiącą załącznik do rozporządzenia,

7)    zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych, zgodnie z Tabelą 8 stanowiącą załącznik do rozporządzenia,

8)        skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę zgodnie z Tabelą 9 stanowiącą załącznik do rozporządzenia,

9)        koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z Tabelą 10 stanowiącą załącznik do rozporządzenia,

10)         listę osób fizycznych i prawnych posiadających udziały lub akcje dające prawo powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, zgodnie z Tabelą 14 stanowiącą załącznik do rozporządzenia,

11)         transakcje sprzedaży i kupna pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi, z wyłączeniem operacji sprzedaży, kupna i przekazania składników majątku trwałego, zgodnie z Tabelą 15 stanowiącą załącznik do rozporządzenia,

12)         operacje dotyczące sprzedaży, kupna i przekazywania składników majątku trwałego pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi, zgodnie z Tabelą 16 stanowiącą załącznik do rozporządzenia,

13)         harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych, zgodnie z Tabelą 17 stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

 

Ponadto brak uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf spełniającego wymóg § 19 ust. 3 cytowanego rozporządzenia, a mianowicie  informacji dotyczących:

1)    zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia,

2)    standardów jakościowych usług, w tym informacji dotyczących wpływu ustalonych taryf na ich poprawę,

3)     spodziewanych korzyści ekonomicznych przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów w porównaniu z kosztami ich wdrożenia,

4)    zmian warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.

 

Załączony do wniosku dokument nazwany „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – zakupów – urządzeń wod-kan zakładu wod-kan oraz proponowany plan w Raciążu” nie spełnia wymogów ani art. 21 ust. 2 ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  ani § 19 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych (Tabela 17 stanowiąca załącznik do rozporządzenia) wobec czego uznano, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o.o.  w Raciążu ul. Wolności 34 nie przedłożyło do zatwierdzenia przez Radę Gminy Raciąż wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  zgodnie z art. 21 ust. 1-4 w/w ustawy.

                Nadmienia się, iż część dokumentów załączonych do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę formalnie zawiera potrzebne dane do rozpatrzenia wniosku lub jest nazwana zgodnie  z tabelami stanowiącymi załączniki do cytowanego rozporządzenia, jednak nie spełnia wymagań przedmiotowego rozporządzenia.

 

 

 

320945