Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXXII/ 227/2006

Treść

U C H W A Ł A  Nr  XXXII/ 227/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy  w Raciążu

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Stożęcinie.

  

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9, lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 37, ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy w Raciążu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Państwa Augustyny i Stanisława Derbin  nieruchomość rolną, oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 16/3 o powierzchni 0,1500 ha, położoną w miejscowości Strożęcin, niezbędną do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Nieruchomość ma prowadzoną księgę wieczystą  nr KW 5046 w Sądzie Rejonowym w Płońsku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż, który złoży sprawozdanie z jej wykonania po dokonaniu czynności notarialnych.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                  

                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY  GMINY
                                                                       
Jarosław   Jaworski

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Do Uchwały Nr XXXII/ 227/2006 Rady Gminy  w Raciążu

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 

 

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Stożęcinie.

 

 

                 

                Nieruchomość rolna oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 16/3 o powierzchni 0,1500 ha, położona w miejscowości Strożecin z mocy prawa art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 2002 roku o gospodarce nieruchomościami Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 1995 roku Nr 57, poz. 299 z późniejszymi zmianami) stała się z dniem 1 lipca 2000 roku własnością gminy.

 

                Istniejąca na wyżej wymienionej działce zabudowa zagrodowa została rozebrana, przez co ustąpiły zobowiązania wobec byłych właścicieli i ich spadkobierców ciążące na gruncie. Działka nr 16/3 graniczy z działką nr 16/1 stanowiącą własność Państwa Augustyny i Stanisława Derbin zam. Folwark - Raciąż.

Działka nr 16/3 swym kształtem wchodzi w działkę nr 16/1. Usytuowany na działce nr 16/3 budynek mieszkalny Pana Zygmunta Zglinickiego uległ zniszczeniu i został rozebrany. 

 

Wobec powyższego ustalono, że działka 16/3 jest niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Państwa Augustyny i Stanisława Derbin zam. Folwark - Raciąż.

 

                W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż przedmiotowy grunt ma przeznaczenie rolnicze i jest dla Gminy zbędny, dlatego uchwalono jak w sentencji.

 

 

 

 

320945