Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXXII/226/2006

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

U C H W A Ł A  Nr  XXXII/226/2006

RADY GMINY RACIĄŻ

 

z dnia 25 kwietnia 2006r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z negocjacjami oraz wnioskiem Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie na czas od 1 kwietnia 2006 roku do  31 marca 2007 roku.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raciąż stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

             Jarosław Jaworski

                                                
                                                                                     
Załącznik nr 1 
                                                                                                     do uchwały Nr  XXXII/226/2006
                                                                                                               Rady Gminy Raciąż 
                                                                                                            z dnia 25 kwietnia 2006r.

 

 Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciąż

 

 

 

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Taryfa dla odbiorców usług indywidualnych

 

Taryfa dla odbiorców usług – firm

 

 

1.

 

Zaopatrzenie w wodę:

- cena za 1 m³ wody w zł,

 

- opłata miesięczna stała od wodomierza w  zł,

 

 

 

1,70  + VAT

 

1,00 + VAT

 

 

1,70 + VAT

 

1,00 + VAT

 

 

2.

 

Odprowadzanie ścieków:

- cena za 1 m³ ścieków w zł

 

Dopływających

 

2,50 + VAT

Dowożonych

 

3,50 + VAT

 

 

 
                                      
U Z A S A D N I E N I E

 Do Uchwały Nr  XXXII/226/2006

 Rady Gminy Raciąż

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 

 

 

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w dniu 20 marca 2006 roku zwrócił się do Wójta Gminy Raciąż z wnioskiem (pismo L.dz. GK/472/2006) o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raciąż na okres od 1 kwietnia 2006 roku do dnia 31 marca 2007 roku w wysokości:

 

1) dla gospodarstw domowych (indywidualni)             - 1,70 zł + ustawowy VAT

2) dla pozostałych odbiorców (firmy)               - 1,70 zł + ustawowy VAT

3) opłata za jeden wodomierz                               - 1,00 zł + ustawowy VAT

 

            Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie jako uzasadnienie do wniosku przedstawił kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociągów zbiorowych) na terenie Gminy Raciąż za czas od 1 kwietnia 2005 roku  do 31 marca 2006 roku i planowane koszty za czas od 1 kwietnia 2006 roku  do 31 marca 2007 roku.

            Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie do wniosku załączył kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków „Koziebrody” gm. Raciąż za czas od 1 kwietnia 2005 roku  do 31 marca 2006 roku i planowane koszty od 1 kwietnia 2006 roku  do 31 marca 2007 roku

            W wyniku negocjacji Wójta Gminy Raciąż z Zarządem Zakładu ZUWdPR w Mławie  z dnia 12 kwietnia 2006 roku, po zaproponowaniu przez Wójta Gminy jednoczesnego udziału Gminy Raciąż w wykonywaniu remontów modernizacyjnych takich działań, ustalono taryfę  za 1 m³ ścieków w zł wg stawek dotychczas obowiązujących tj. Dopływających: 2,50 + VAT, Dowożonych: 3,50 + VAT.

 

            Przedstawiony sposób uczestniczenia w kosztach utrzymania sprawności urządzeń majątku gminy, zmierzający równocześnie do poprawy jakości wody, uznano za uzasadniony i postanowiono jak w sentencji niniejszej uchwały.

321091