Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXXII/225/2006

Treść

  xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

U C H W A Ł A  Nr XXXII/225/2006

Rady Gminy Raciąż

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

 

 

w sprawie: rozpatrzenia  sprawozdania  z  wykonania

                   budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi

                   Gminy Raciąż.

 

 

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późniejszymi zmianami) i na podstawie art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala,     co następuje:

 

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raciąż      za 2005 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                            Jarosław Jaworski

321091