Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXVIII/201/2005

Treść

U C H W A Ł A   Nr XXVIII/201/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady  Gminy  Raciąż

z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

 w  sprawie   uchwalenia   budżetu  gminy  na   2006   rok

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.109, 122 i 124 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148

z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy  Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

  

1.      Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości  14.907.791,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.      Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu    administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.566.310,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 1a.

3.      Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  75.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

 

 

§ 2

 

 

1.      Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 19.129.063,61 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.      Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.566.310,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3.   Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75.000,00 zł. z załącznikiem Nr 2b.

 

 

§ 3

 

 

1.      Z nadwyżki z lat ubiegłych spłaca się pożyczki w kwocie  700.000,00 zł.

2.      Źródłem pokrycia faktycznego deficytu w wysokości 4.221.272,61 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 są przychody pochodzące z:

- pożyczek w wysokości          -            2.300.000,00 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych        -            1.242.938,61 zł.

- wolne środki                          -            678.334,00 zł.

 

 

§ 4

 

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następne stanowi załącznik Nr  4.

 

§ 5

 

1.      Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006  nie  objęte wieloletnimi programami w wysokości 175.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem  Nr 5.

2.      Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6.668.585,47 zł. w tym:  w roku 2006 w wysokości 6.668.585,47 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3.   Łączne wydatki inwestycyjne w 2006r. ustala się w  wysokości 6.843.585,47 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik Nr 7.

 

§ 6

 

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 7

 

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.000,00 zł. oraz wydatków funduszu w wysokości 3.500,00 zł.

Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 9.

 

§ 8

 

1.      Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na kwotę 10.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2.      Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

 

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

 

1.      Zaciągania długu oraz  spłat zaciągniętych zobowiązań wynikających z niniejszej Uchwały.

2.      Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu gminy  do wysokości - 600.000,00 zł.

3.      Zaciągania pożyczek krótkoterminowych na prefinansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości 1.943.416,00 zł.

 

§ 10

 

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

§ 11

 

Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 12

 

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2.      Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

        Jaworski  Jarosław

 

Zalacznik_nr_1.doc 
Zalacznik_nr_1a_.doc 
Zalacznik_1b_.doc 
Zalacznik_2_.doc 
Zalacznik_nr_2a_.doc 
Zalacznik_2b_.doc 
Zalacznik_nr_3_.doc 
Zalacznik_nr_4_.doc 
Zalacznik_nr_5_.doc 
Zalacznik_nr_6_.doc 
Zalacznik_nr_7_.doc 
Zalacznik_nr_8.doc 
Zalacznik_9_.doc 
Zalacznik_10_.doc 
Stan_mienia_.doc 

 

 

320059