Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXVIII/199/2005

Treść

U C H W A Ł A  Nr  XXVIII/199/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                       Rady   Gminy    Raciąż

 z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Raciąż na 2005 rok

 

            Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109,

art. 124 ust. 1, art.126  Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych

t.j. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz. 148  -   Rada  Gminy   Raciąż  uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2005 rok o kwotę 28.000,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2.      Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.938.060,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

 

 

       Dochody po zmianie wynoszą 13.778.366,00 zł.

 

 

§ 2

 

1.      Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2005 rok o kwotę 99.792,83 zł. oraz zmniejsza o kwotę 76.792,83 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2.      Wydatki ustalone w ust.2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.938.060,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

 

 

Wydatki po zmianie wynoszą  16.303.366,00 zł.

 

 

§ 3

 

1.      Z dochodów budżetowych spłaca się pożyczkę w kwocie 370.000,00 zł. zgodnie

      z załącznikiem Nr 3.

2.      Źródłem pokrycia faktycznego deficytu w kwocie 2.895.000,00 tj. różnicy między dochodami pomniejszonymi  o spłatę pożyczek, a wydatkami  jest:

 

-          Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych       -        1.500.000,00 zł.

-          Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na budowę kanalizacji

sanitarnej Niedróż - Druchowo                 -        1.200.000,00 zł.

-          Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na zakup średniego

samochodu pożarniczego                           -        195.000,00 zł.

  

§ 4

 

1.      Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 nie objęte wieloletnim programem w wysokości 557.596,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2.      Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 4.097.736,60 zł. z godnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

3.      Łączne wydatki inwestycyjne w 2005 roku ustala się w wysokości 4.655.332,60 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – 6.

 

 

§ 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

                                            PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY               

 

                                                        Jaworski Jarosław

              

Zalacznik_nr_3_.doc 
Zalacznik_nr_4_.doc 
Zalacznik_nr_5_.doc 
Zalacznik_nr_6_.doc 
Zalacznik_nr_7_.doc 

 

 

320073