Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXVII/194/2005

Treść

U C H W A Ł A  Nr XXVII/194/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy  Raciąż

z dnia 09 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/ z późniejszymi zmianami oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  /Dz.U. z 2002 r.

Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683/ - Rada Gminy  Raciąż uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości /DN-1/, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, który ma zastosowanie od 01.01.2006 r.

 

 

§ 2

 

Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych /IN-1/, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, który ma zastosowanie od 01.01.2006 r.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

 

§4

 

Traci moc Uchwała Nr XX/140/2004 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 

                                                                    Jaworski   Jarosław

 
Zalacznik_1.doc 
Zalacznik_2_.doc 

321091