Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXVII/193/2005

Treść

U C H W A Ł A  Nr XXVII/193/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy  Raciąż

z dnia 09 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/ z późniejszymi zmianami  oraz art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r.Nr 94, poz.431/ z późniejszymi zmianami, oraz /Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz.1680/ - Rada Gminy w Raciążu uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny /DR-1/, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, który ma zastosowanie od 01.01.2006 r.

 

§ 2

 

Określa się wzór informacji o gruntach /IR-1/, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, który ma zastosowanie od 01.01.2006 r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr XX/139/2004 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 

                                                                                Jaworski   Jarosław

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

...................................................................................................

                                                      Załącznik Nr 1

                                            do Uchwały Nr  XXVII/193/2005                   

                                                      Rady Gminy Raciąż

                                                      z dnia 09 grudnia 2005 r.

 

DR – 1                      DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Wójt Gminy .......................właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

 

 

 

3. Wójt Gminy .....................................

 

    Adres ............................................................................................................................................................................................................

 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

 

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

 

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

 

 

 

5. Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel       q  2. współwłaściciel         q 3. posiadacz samoistny   q  4. współposiadacz  samoistny q 5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)  q  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)  

 

 

 

 

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

 

 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

 

 

 

 

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

 

 

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

 

 

11. Kraj

 

 

12. Województwo

13. Powiat

 

 

 

14. Gmina

 

 

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

 

 

 

17. Miejscowość

 

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

 

 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

 

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

                          q 1. deklaracja roczna                                                q 2. korekta deklaracji rocznej

 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

 

 

 

 

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw

 

 

Liczba hektarów przelicze-niowych

 

 

Stawka z 1 ha (przelicze-niowego lub

fizycznego)

w zł,gr

 

 

 

 

Wymiar podatku rolnego w zł

 

 

 

Ogółem

 

Nie podlegające przeliczeniu na hektary przelicze-niowe

 

Podlegające przeliczeniu na hektary przelicze-niowe

 

Grunty orne

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Sady

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Użytki zielone

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunty rolne zabudowane

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunty pod stawami

 

 

 

 

 

 

 

 

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

 

 

 

 

 

 

 

 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

c) grunty pod stawami niezarybionymi

 

 

 

 

 

 

 

 

Rowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieużytki

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

( bez zwolnień)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

 

 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

 

 

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów

 

 

2. inwestycyjne

 

 

3. górskie

 

 

4. inne

 

 

Razem

 

 

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 

 

Kwota podatku*

Różnica kwot z D–F  (w pełnych  zł. )

 

 

 

 

 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

21. Imię

 

 

22. Nazwisko

 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

 

 

 

 

 

 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

23. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

 

 

26.Data i podpis przyjmującego formularz

 

*) Pouczenie:

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zmianami)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

 

...................................................................................................

                                                      Załącznik Nr 2

                                                      do Uchwały Nr  XXVII/193/2005                            

                                                      Rady Gminy Raciąż

                                                      z dnia 09 grudnia 2005 r.

 

IR – 1                                    INFORMACJA O GRUNTACH

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz  posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Wójt Gminy.................. właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

 

3. Wójt Gminy .....................................

 

    Adres ............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj  własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel  q  2. współwłaściciel        q 3. posiadacz samoistny    q  4. współposiadacz  samoistny   q  5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca)   q  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)  

 

 

 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

 

 

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)

 

 

 

9. Numer PESEL/REGON

 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

 

11. Województwo

12. Powiat

 

13. Gmina

 

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

 

16. Miejscowość

 

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

             q 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok              q 2. korekta uprzednio złożonej informacji

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

 

 

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw.

 

 

 

Grunty orne

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

 

IIIa

 

 

 

IIIb

 

 

 

IVa

 

 

 

IVb

 

 

 

V

 

 

 

VI

 

 

 

VIz

 

 

 

Sady

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

 

IIIa

 

 

 

IIIb

 

 

 

IVa

 

 

 

IVb

 

 

 

V

 

 

 

VI

 

 

 

VIz

 

 

 

Użytki zielone

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

 

III

 

 

 

IV

 

 

 

V

 

 

 

VI

 

 

 

VIz

 

 

 

Grunty rolne zabudowane

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

 

IIIa

 

 

 

III

 

 

 

IIIb

 

 

 

IVa

 

 

 

IV

 

 

 

IVb

 

 

 

V

 

 

 

VI

 

 

 

VIz

 

 

 

Grunty pod stawami

 

 

 

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

 

 

 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

 

 

 

c) grunty pod stawami niezarybionymi

 

 

 

Rowy

 

 

 

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

 

IIIa

 

 

 

III

 

 

 

IIIb

 

 

 

IVa

 

 

 

IV

 

 

 

V

 

 

 

VI

 

 

 

VIz

 

 

 

Razem

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

20. Imię

 

 

21. Nazwisko

 

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

 

 

 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

24. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

 

 

26. Data i podpis przyjmującego formularz

 

 

 

 

320059