Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXVII/192/2005

Treść

U C H W A Ł A  Nr  XXVII/192/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy  Raciąż

z dnia 09 grudnia 2005 roku

 

w sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od posiadania psów

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,  art. 40  Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami/ oraz  art.13 i 14 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84,  Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966; z 2004r. Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291 i Nr 1281, poz.2782  z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484/ oraz  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r.w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P.z 2005r. Nr 68, poz. 956/– Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

 § 1

 

Ustala się stawkę roczną podatku od posiadania psów w wysokości 10,00 zł. od jednego psa.

 

§ 2

 

1)      Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek Urzędu Gminy Raciąż w Banku Spółdzielczym w Raciążu lub w kasie Urzędu Gminy Raciąż. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w  których istniał obowiązek podatkowy.

2)      Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

 

§ 3

 

Zwalnia się z podatku   posiadanie psów  utrzymywanych w celu pilnowania  gospodarstw domowych.

 

§ 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

  

§ 5

 

Traci moc Uchwała Nr XX/138/2004 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów  i   Nr XXI/149/2004 Rady Gminy  Raciąż z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/138/2004 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

 

 

                                                               PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

 

                                                                                                    Jaworski  Jarosław

 

320059