Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXVII/191/2005

Treść

UCHWAŁA  Nr XXVII/191/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia  09 grudnia 2005 roku

 

w sprawie: określenia stawek opłaty targowej

 

            Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku –  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19, pkt 1 litera a  i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874; Nr 110, poz. 1039; Nr 188, poz. 1840; Nr 200, poz. 1953; Nr 203, poz. 1966 z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884; Nr 96, poz. 959,  Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz.2782, z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Raciąż – zgodnie z załącznikiem nr 1  do uchwały.

 

§ 2

 

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 612,81 zł.

 

§ 3

 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym  dokonywana jest sprzedaż.

 

§ 4

 

Opłatę targową pobierają  niżej wymienieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków:

a)      Krystyna Wiśniewska

b)      Barbara Parowska

c)      Krystyna Skibińska

d)      Mirosław Maćkiewicz

e)      Zbigniew Sadowski

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

                                                                         § 6

 

Traci moc: Uchwała Nr XXI/148/2004 Rady Gminy  Raciąż z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie  opłaty targowej.

 

                                                                        § 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                            Jarosław Jaworski

 

                                                       Załącznik Nr 1.

                                                                     do Uchwały XXVII/191/2005

                                                                     Rady Gminy Raciąż

                                                                     z dnia 09 grudnia 2005 roku

 

  

 

STAWKI OPŁAT TARGOWYCH

 

 

Przy sprzedaży:

 

1. Z ręki…………….........................……….. -    2,00 zł.

2. Z wózka, roweru ……...…………………. -    3,00 zł.

3. Z woza konnego ………….…..….……….. -    5.00 zł.

4. Z dwukółki ..……......…………………….. -    5,00 zł.

5. Z przyczepy ciągnikowej ………...………. -    5,00 zł.

6. Z samochodu osobowego ………………… -    8,00 zł.

7. Z samochodu dostawczego …...………….. -  10,00 zł.

8. Z samochodu dostawczego, dużego …..…. -  12,00 zł.

9. Ze straganu, stoiska …………………….... -  15,00 zł.

10.W innych formach niż w/w ………………. -  18,00 zł.

 

320945