Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXVII/190/2005

Treść

U C H W A Ł A   Nr  XXVII/190/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia  09 grudnia 2005 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia opłaty administracyjnej

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami, art. 18, 19 pkt 1 litera d i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 z 2003r.; Nr 96, poz. 874; Nr 110, poz. 1039; Nr 188, poz. 1840; Nr 200 poz. 1953; Nr 203 poz. 1966   z 2004 roku Nr 92 poz. 880 i 884; Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291, Nr 281, poz.2782 oraz z 2005r. Nr 130,poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, w wysokości:

1)      Za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 20,00 zł.

 

2)      Za wydanie wyrysu  ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy:

a)      za stronę formatu A4          -   10,00 zł.

b)     za każdą następną stronę    -     5,00 zł.

c)      za stronę formatu A3         -    15,00 zł.

d)     za każdą następną stronę   -      7,00 zł.

Łączna wysokość opłat administracyjnych nie może przekroczyć kwoty: 204,49 zł.

 

§ 2

Opłata administracyjna określona w § 1 winna być uiszczona przez zobowiązanego w kasie Urzędu Gminy, przed dokonaniem czynności urzędowych.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

Traci moc: Uchwała Nr XXI/147/2004 Rady Gminy  Raciąż z dnia 30 grudnia 2004 roku      w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

 

 

                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                      Jarosław Jaworski

321091