Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXVII/189/2005

Treść

U C H W A Ł A   Nr XXVII/189/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady  Gminy  Raciąż

z dnia 09 grudnia 2005 roku

 

w sprawie:  ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40  Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami/, w związku z art.8,9,10,11 i 12 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84,  Nr 200, poz.1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966;  z 2004r. Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291 i Nr 281, poz.2782  z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399,Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484/ oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia   27 października 2005r.w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P.z 2005r. Nr 68, poz.956/ i  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r./ M.P.z 2005r. Nr 62 poz.859/ 

-  Rada Gminy  Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

 

1)        Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t i poniżej 12 ton:

 

 

Kwota podatku

w zł.

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

396,00

Powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie

552,00

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

696,00

 

2)        Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach

Stawka  podatku  / w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

12

13

480,00

720,00

13

14

600,00

804,00

14

15

720,00

900,00

15

 

996,00

1.320,00

1

2

3

4

Trzy osie

12

17

600,00

804,00

17

19

720,00

996,00

19

21

804,00

1.200,00

21

23

996,00

1.320,00

23

25

1.104,00

1.596,00

25

 

1.104,00

1.596,00

Cztery osie i więcej

 

12

25

996,00

1.320,00

25

27

1.104,00

1.404,00

27

29

1.500,00

1.692,00

29

31

1.800,00

2.400,00

31

 

1.800,00

2.400,00

 

3)        Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton:

 

 

Kwota podatku

w zł.

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

600,00

Powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie

900,00

Powyżej 9 ton ,a poniżej 12 ton

1.200,00

 

4)        Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

i ciągnik siodłowy + naczepa

/w tonach/

Stawka  podatku  / w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

12

18

720,00

804,00

18

25

804,00

996,00

25

31

996,00

1.500,00

31

 

1.692,00

1.896,00

Trzy osie

12

40

1.704,00

1.800,00

40

 

1.992,00

2.496,00

 

 

5)        Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Kwota podatku

w zł.

Od 7 ton  a poniżej 12 ton

396,00

 

6)        Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od  masy całkowitej zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów /naczepa przyczepa + pojazd silnikowy /w tonach

Stawka  podatku  / w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

396,00

396,00

18

25

504,00

600,00

25

 

600,00

720,00

Dwie osie

 

12

28

504,00

600,00

28

33

720,00

900,00

33

38

900,00

1.320,00

38

 

1.200,00

1.692,00

Trzy osie

12

38

804,00

996,00

38

 

996,00

1.320,00

 

7)        Od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

 

Kwota podatku

w zł.

Mniej niż 30 miejsc

852,00

Równej lub wyżej niż 30 miejsc

1.500,00

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku środki transportowe, wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, z zastrzeżeniem art.8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

  

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr XX/137/2004 Rady Gminy  Raciąż z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

 

                                                         PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

               

                                                                   Jarosław  Jaworski

 

 

 

 

320059