Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXVII/188/2005

Treść

U C H W A Ł A  Nr XXVII/188/2005

Rady Gminy  Raciążxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

z dnia 09 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40  Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z poźn.zmianami/  art.5 ust.1 i art.7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84,  Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966, z 2004r. Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz.959 i Nr 123 poz.1291 i Nr 281, poz.2782 z 2005r. Nr 130, poz.1087,   Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484/ oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r.w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P.z 2005r. Nr 68, poz. 956 /– Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

           

1)      od gruntów:

 

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,52 złotych od 1 m²    powierzchni;

 

b)      pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –3,61  złotych od 1 ha powierzchni;

 

c)      od pozostałych, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 złotych od 1 m2 powierzchni;

 

2)      od budynków lub ich części:

 

a)      mieszkalnych lub ich części – 0,25 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  11,00 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,20 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,71 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 2,00 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

3)      od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

1)      Nieruchomości lub ich części związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem zajętych powierzchni pod działalność gospodarczą.

2)      Nieruchomości lub ich części stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

3)      Rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr XX/136/2004 Rady Gminy  Raciąż z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

  

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

 

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                            Jarosław Jaworski

 

 

 

 

320059