Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIV/176/2005

Treść

UCHWAŁA Nr  XXIV/176/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 29 lipca 2005 roku

  

 w sprawie : zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

  

Na podstawie art.18 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/ oraz art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz.1568 z późn. zmianami Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Z budżetu gminy Raciąż mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze gminy Raciąż.

2.      Dotacje celowe mogą być udzielane jeżeli obiekt znajduje się w złym stanie technicznym lub obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla gminy Raciąż.

3.      Dotacja może być udzielona w ramach możliwości finansowych budżetu gminy każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, o  którym mowa w ustępie 1.

 

§ 2

 

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

 2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,

 3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

 4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

 5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

 6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,

 7) zabezpieczenie ,zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie , z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,

 15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt.7-15,

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

                     

§ 3

 

1.      Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w par.1 ust. 1 z zastrzeżeniem ust.2.

2.      Jeżeli zabytek , o którym mowa w par.1 ust.1 posiada wyjątkową wartość historyczną artystyczną lub kulturową lub wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych , dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robot.

 

§ 4

 

Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót  budowlanych przy zabytku nie może zostać udzielona, jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł.

                               

§ 5

 

Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz następującymi załącznikami :

 

  1. decyzją o wpisie do rejestru zabytków,
  2. dokumentem potwierdzającym tytuł władania zabytkiem,
  3. harmonogramem lub kosztorysem przewidzianych prac lub robót,
  4. pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków zezwalające na przeprowadzenie prac lub robót przy zabytku. 

§ 6

 

1.      Wnioski o dotację składa się do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.      W uzasadnionych przypadkach, dla konieczności wykonania prac i robót interwencyjnych wynikających z zagrożenia zabytku wniosek może być złożony Wójtowi Gminy w dowolnym czasie.

  

§ 7

 

Dotację przyznaje Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy określając w uchwale:

 

1.      nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

2.      prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację,

3.      kwotę przyznanej dotacji.

 

§ 8

 

1.      Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy, a podmiotem.

2.      Umowa winna określać w szczególności:

a.       opis prac lub robot oraz termin ich wykonania,

b.      kwotę dotacji i tryb jej płatności,

c.       sposób i termin rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji lub  jej  części.

 

§ 9

 

1.      Podmiot otrzymujący dotację składa Wójtowi Gminy sprawozdanie z wykonania prac lub robót w terminach określonych w umowie.

2.      Wzór sprawozdania określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 10

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                           PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 

                                                               Jaworski Jarosław

 

 Zalacznik_do_176.doc 
Zalacznik_nr2_do_176_.doc 

                                   

321103