Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXIV/178/2005

Treść

                               U C H W A Ł A  Nr XXIV/178/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                              Rady Gminy Raciąż

                                            z dnia 29 lipca 2005 r.

 

w sprawie: zmian w Statucie Gminy Raciąż.

  

            Na podstawie art. 3, ust. 1 i art. 18, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

  

§ 1

 

W Statucie Gminy Raciąż (Uchwała Nr IV/28/2003 Rady Gminy Raciąż          z dnia 7 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Raciąż, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 88, poz. 2255) – wprowadza się następującą zmianę:

 

1. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr IV/28/2003 Rady Gminy Raciąż z dnia

    7 marca 2003r., wykreśla się punkt 4 – Szkoła Podstawowa w Bogucinie.

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

  

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                       Jarosław Jaworski

321103