Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIV/177/2005

Treść

UCHWAŁA Nr  XXIV/177/2005

Rady  Gminy Raciążxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

z dnia 29 lipca 2005 roku

  

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku , na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy , sposobu jej rozliczania  oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

  

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/ art.118 ust.2 w uwzględnieniu art.25,71,92 pkt.5 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach  publicznych /tekst jednolity z 2003 roku Dz.U Nr 15 poz.148 z późn. zmianami – Rada Gminy uchwala co następuje:

                     

§1

 

Określa się następujący tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu uzyskania zysku, na wykonanie zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych.

  

I.  Tryb postępowania o udzielenie dotacji

 

 1. Prawo ubiegania się o dotację z budżetu gminy przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy, mające charakter użyteczności publicznej.
 2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące zasady:

            - powszechności

            - jawności

            - uczciwej konkurencji

            - pisemności postępowania.

   Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania tego zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 1. Z wnioskiem o udzielenie dotacji występują organy uprawnione do reprezentowania i bieżącego kierowania działalnością.
 2. Wniosek powinien zawierać:

            - dokładną nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz z informacją adresową

   - informację dotyczącą statusu prawnego podmiotu oraz  wiarygodności merytorycznej i   finansowej, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

 1. Do wniosku załącza się:

- ofertę wykonania wyodrębnionego zadania

- oświadczenie , w którym podmiot deklaruje się, że ma wiedzę i doświadczenie oraz pracowników zdolnych wykonać zadanie, nie działa w celu osiągnięcia zysku, jego sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zadania.

 1. Oferta wykonania wyodrębnionego zadania powinna zawierać:

- szczegółową charakterystykę zadania przewidzianego do realizacji, w tym: nazwę zadania i sposób realizacji, termin realizacji, liczbę osób objętych zadaniem, wartość zadania wynikającą ze szczegółowej kalkulacji cenowej ze wskazaniem źródeł finansowania, wykaz osób realizujących to zadanie wraz z potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji.

 1. Wnioski wraz z załącznikami, o których mowa w ust.6 składane są w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DOTACJA”, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, pod  adresem: Urząd Gminy Raciąż ul. Pl.A. Mickiewicza 17  09-140 Raciąż.

Na kopercie należy podać nazwę zadania i podmiotu ubiegającego się o dotację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski mogą zostać rozpatrzone w trakcie roku budżetowego.

 1. Wnioski niekompletne nie są rozpatrywane i podmiot ubiegający się o dotacje zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku w określonym terminie, po upływie którego wniosek jest odrzucony.
 2. Publicznego otwarcia ofert dokonuje Wójt Gminy w terminie 7 dni od upływu terminu na składanie ofert. Przy otwieraniu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację. Komisja podaje publicznie informacje dotyczące nazw podmiotów i ich adresów, nazwy zadania i ceny oferty.
 3. Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty  w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie ustalonych przez siebie kryteriów dla każdego zadania.
 4. Wójt  gminy podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty informację o terminie i miejscu składania i otwarcia ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół zawierający dokumentację podstawowych czynności związanych z postępowaniem.
 6. O przyznaniu dotacji Wójt Gminy informuje pisemnie zainteresowanego.
 7. Uruchomienie dotacji jest poprzedzone zawarciem umowy przez Wójta Gminy z podmiotem.
 8. Umowa powinna zawierać:

            - szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania

            - wielkość dotacji i tryb płatności

            - tryb kontroli wykorzystania dotacji i wykonania zadania

- sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub jej całości w przypadku niezgodnego jej wykorzystania z celem.

 

II.    Sposób rozliczania dotacji

 

 1. Dotacja rozliczana będzie na podstawie przedkładanych kopii rachunków, faktur.
 2. Do rozliczenia dotacji należy ponadto przedłożyć:

- zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków

- sprawozdanie finansowe określające: nazwę zadania, koszt realizacji, kwotę udzielonej dotacji

- sprawozdanie merytoryczne określające: krótki opis zadania, ocenę osiągniętych efektów, w tym liczbę osób korzystających bezpośrednio lub pośrednio z dotacji, problemy utrudniające realizację zadania.

 1. Dokumenty rozliczeniowe przedkładane są w terminie 14 dni po wykonaniu zadania.
 2. W przypadku nie wykonania umowy zgodnie z jej warunkami, środki finansowe gminy podlegają  zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

 Wójt Gminy informuje w sposób zwyczajowo przyjęty o sposobie rozliczenia podmiotu z otrzymanej dotacji.

 

III.   Sposób kontroli wykonania zleconego zadania.

  

 1. Kontroli wykonania zleconego zadania dokonuje właściwa merytorycznie komisja stała Rady  Gminy na podstawie kryteriów: celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. Kontrola wykonywana jest poprzez:

- występowanie do pracowników kontrolowanych podmiotów o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień

- wgląd do ewidencji, sprawozdań oraz wszelkich innych akt i dokumentów podmiotu, dotyczącego realizowanego zadania

-  przeprowadzenie oględzin przebiegu określonych czynności

 1. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanego podmiotu.
 2. Z wyników kontroli sporządza się sprawozdanie.

Po jednym egzemplarzu sprawozdania otrzymuje kontrolowany podmiot, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy.

  

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

  

§3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  

                                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 

                                                                 Jaworski Jarosław

321103