Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXIII / 165 /2005

Treść

U C H W A Ł A  Nr XXIII / 165 /2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy  w Raciążu

z dnia 14 czerwca 2005 roku

 

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Starym Gralewie.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9, lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36, ust. 1 ustawy            z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603        z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy w Raciążu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową zabudowana budynkami, oznaczoną  w ewidencji gruntów działką nr 111/5 o powierzchni 0,7900 ha, położoną w miejscowości Stare Gralewo.

 

Nieruchomość ma prowadzoną księgę wieczystą  nr KW 33780 w Sądzie Rejonowym w Płońsku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż, który złoży sprawozdanie z jej wykonania po dokonaniu czynności notarialnych.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                    

                                                 PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

                                                                  Jarosław   Jaworski

 

 

  

U Z A S A D N I E N I E

Do Uchwały Nr XXIII/ 165 /2005

Rady Gminy w Raciążu

z dnia 14 Czerwca 2005 roku

 

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Starym Gralewie .

                   

                Zabudowana nieruchomość gruntowa  oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 111/5 o powierzchni 0,7900 ha, położona w miejscowości Stare Gralewo stanowi własność Gminy Raciąz na podstawie Aktu Notarialnego nr 4822/2002 z dnia 18.06.2002 roku.

 

Nieruchomość zabudowana jest wiatą magazynową i budynkiem biurowym. Na terenie działki znajduje się również waga samochodowa,  2 dystrybutory paliw, 2 zbiorniki paliw.

 

Działka jest uzbrojona w przyłącza sieci energii elektrycznej, wodociągowej, telefonicznej. Teren jest ogrodzony, oświetlony.

                W studium uwarunkowania przestrzennego Gminy Raciąż przedmiotowy grunt jest oznaczony jako tereny zabudowy gospodarczej i przemysłowej.  Przedmiotowy grunt jest dla Gminy zbędny, dlatego uchwalono jak  w sentencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

320073