Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIII/166/2005

Treść

UCHWAŁA Nr XXIII/166/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 14 czerwca 2005 roku

 

w sprawie programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska, w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać programy mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, z dnia 23 grudnia 2002r. (Dz.U. 03.4.44), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się program ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych stanowiących załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                         
Jarosław Jaworski

 

 Uzasadnienie do

Uchwały Rady Gminy Raciąż

Nr XXIII/166/2005

z dnia 14 czerwca 2005 r.

Przygotowanie i uchwalenie programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych jest konieczne, w celu realizacji przedsięwzięć, z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gruntów Wodnych.

            Wymóg budowy płyt gnojowych wynika z ustawy o nawozach i nawożeniu, z dnia 26 lipca 2000r. (Dz. U. Nr 89, poz. 991).

Realizacja przedsięwzięć przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń, wód gruntowych, związkami azotu pochodzącego z produkcji zwierzęcej.

320950