Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIII/167/2005

Treść

UCHWAŁA Nr XXIII/167/2005

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 14 czerwca 2005r.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Stare i Nowe Gralewo na lata 2005-2015.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2, ust. 3, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 17 grudnia 2004r. (Dz.U. Nr 284, poz. 2846) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się "Plan rozwoju miejscowości Stare i Nowe Gralewo na lata 2005 – 2015” w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                   

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

Jarosław Jaworski

  

Uzasadnienie do

Uchwały Rady Gminy Raciąż

Nr XXIII/167/2005

z dnia 14 czerwca 2005 r.

Przygotowanie i uchwalenie „Plan rozwoju miejscowości Stare i Nowe Gralewo na lata 2005 – 2015” dla miejscowości Stare i Nowe Gralewo jest niezbędne z uwagi na procedurę składania wniosków aplikacyjnych, w sprawie uzyskania dofinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO ROL), w celu realizacji przedsięwzięć w ramach odnowy wsi.

Plan Rozwoju Miejscowości został przygotowany metodą uspołecznioną, zgodnie z art. 2, ust. 2, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 17 grudnia 2004r. (Dz.U. Nr 284, poz. 2846) . W pracach udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych oraz przedstawiciele środowisk społeczności lokalnej.

 

321091