Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXIII/168/2005

Treść

U C H W A Ł A  Nr XXIII/168/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

Z dnia 14 czerwca 2005 r.

 

w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu współpracy z organizacjami

                   pozarządowymi.

 

            Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata: 2005-2010, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                           Jarosław Jaworski

Zalacznik_do_168.doc

321090