Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr X/83/2003

Treść

UCHWAŁA Nr X/83/2003

RADY GMINY  W  RACIĄŻU

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej do naliczania opłat adiacenckich.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)  Rada Gminy w Raciążu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się stawkę procentową do naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku urządzenia lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 0% wzrostu wartości spowodowanego budową lub modernizacją drogi albo stworzeniem warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy                                                              Jarosław Jaworski

320075