Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr X/82/2003

Treść

U C H W A Ł A  Nr  X/82/2003xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy w Raciążu

z dnia 08 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie:  podatku od posiadania psów

 

 

            Na  podstawie art.18, ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.5 ust.1 i art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych t.j. /Dz.U. z 2002 r.Nr 9,  poz.84, z 2002r. Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz. 1966, oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. M.P. Nr 51, poz.804 / -   Rada Gminy w Raciążu uchwala, co następuje:

 

 

 § 1

 

Ustala się podatek od posiadania psów,  w stosunku rocznym w wysokości 10,00 zł.

 

§ 2

 

Zwalnia się z podatku z tytułu posiadania 2 psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstwa domowego.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr II/15/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                                                                                                                                              PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

 

                                                                                                Jaworski  Jarosław

 

320073