Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr X/80/2003

Treść

U C H W A Ł A  Nr X/80/2003

Rady Gminy w Raciążuxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

z dnia 08 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8  i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.5 ust.1 i art. 7 ust. 3  Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych t.j. /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84,  z 2002r. Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz. 1966, oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. M.P. Nr 51, poz. 804/ – Rada Gminy w Raciążu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

           

od gruntów:

 

1.      od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,50 złotych od 1 m²    powierzchni;

 

2.      od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,41 złotych od 1 ha powierzchni;

 

3.      od gruntów pozostałych w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,25 zł. od 1 m2 powierzchni;

 

od budynków:

4.      od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,25 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

5.      od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  10,00  złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

6.      od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,00 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

7.      od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49  złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

8.      od budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 2,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

 

od budowli:

 

9.      od budowli – 2% ich wartości.

 

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

1.      Nieruchomości lub ich części związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem zajętych powierzchni pod działalność gospodarczą.

2.      Nieruchomości lub ich części zajęte na cele kulturalne oraz pomocy społecznej.

3.      Rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr II/11/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 06 grudnia 2002 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                          
Jarosław Jaworski

320073