Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr X/79/2003

Treść

U C H W A Ł A   Nr X/79/2003xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy w Raciążu

z dnia 08 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2004 rok

 

 

            Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 i art.40 ust.1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art.6 ust.3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym t.j. /Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431,  z 1994r. Nr 1,  poz.3,  z 1996r.  Nr 91, poz.409,  z 1997r.  Nr 43, poz.272  i  Nr 137, poz.926,  z 1998r. Nr 108,  poz.681, z 2001r. Nr 81 poz.875, z 2002r. Nr 200, poz.1680, z 2003r. Nr 110,  poz.1039,  Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz.1966 oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2003 M.P. 49, poz.771/    -  Rada Gminy w Raciążu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Obniża się cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę naliczenia podatku rolnego na rok 2004 do kwoty  -  30,00 zł. za 1q.

 

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr II/9/2002  -  Rady Gminy w Raciążu z dnia 06 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2003 rok.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

                                                              PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

                                                                                                 Jarosław Jaworski

320073