Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XX/141/2004

Treść

U C H W A Ł A  Nr XX/141/2004 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy  Raciąż

z dnia 10 grudnia 2004 roku

 

 

w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz.1682/ - Rada Gminy  Raciąż uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny /DL-1/, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, który ma zastosowanie od 01.01.2005 r.

 

 

§ 2

 

Określa się wzór informacji o lasach /IL-1/, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, który ma zastosowanie od 01.01.2005 r.

  

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr II/12/2002 Rady Gminy Raciąż z dnia 06 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

  

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

  

                                                                     Jaworski   Jarosław
Zalacznik_1.doc 
Zalacznik_2_.doc 

 

320073