Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XX/136/2004

Treść

U C H W A Ł A  Nr  XX/136/2004

Rady Gminy  Raciążxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

z dnia 10 grudnia 2004 roku

 

 

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40  Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 i  art.5,6,7 i art.13, 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 /tekst jednolity: /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84,  Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966,oraz z 2004r. Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz.959 i Nr 123 poz.1291/  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r.w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P.z 2004r. Nr 46, poz. 794/ i art.4 ust.1, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. z 2000r. Nr 62, poz.718 z późniejszymi zmianami/– Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

           

1.      od gruntów:

 

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,52 złotych od 1 m²    powierzchni;

 

b)      pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 złotych od 1 ha powierzchni;

 

c)      od pozostałych, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,25 zł. od 1 m2 powierzchni;

 

2.      od budynków lub ich części:

 

a)      mieszkalnych lub ich części – 0,25 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  11,00  złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61  złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 2,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

3.      od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7.

  

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

1.      Nieruchomości lub ich części związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem zajętych powierzchni pod działalność gospodarczą.

2.      Nieruchomości lub ich części stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

3.      Rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

  

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr X/80/2003 Rady Gminy  Raciąż z dnia 08 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

  

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jaworski

 

 

 

 

320073