Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XX/142/2004

Treść

UCHWAŁA Nr XX/142/2004xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

RADY GMINY W RACIĄŻU

z dnia 10 grudnia  2004r.

 

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Raciążu uchwala co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3

Traci moc uchwała nr  XI/86/03 Rady Gminy w Raciążu z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

Jarosław Jaworski

Zalacznik_.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320075