Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XX/143/2004

Treść

U C H W A Ł A  Nr XX/143/2004xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 10 grudnia 2004 r.

 

 

w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

         Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

                                                      § 1

 

Uchwala się program i zasady współpracy Gminy Raciąż w 2005 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96,  poz. 873) w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

                                                       § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

  

                                                       § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  

                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                            Jarosław Jaworski

  

                                                   Załącznik do Uchwały Nr XX/143/2004

                                                   Rady Gminy Raciąż

                                                    z dnia  10 grudnia 2004 roku

  

 

            PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Gminy Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami prawnymi        i z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2005 roku.

 

Rozdział I.

 

Postanowienia ogólne

 

                                                        § 1

 

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) gminie – rozumie się przez to Gminę Raciąż,

2) radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Raciąż,

3) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Raciąż,

4) wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Raciąż,

5) sekretarzu – rozumie się przez to Sekretarza Gminy Raciąż,

6) skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Gminy Raciąż,

7) organizacji pozarządowej – rozumie się przez to osobę prawną lub

    jednostkę sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów

    o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku,

8) podmiocie – rozumie się przez to:

    a) osobę prawną i jednostkę organizacyjną działającą na podstawie

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku       publicznego,

    b) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

9) udziale środków własnych- rozumie się przez to środki finansowe nie

    pochodzące z budżetu gminy przeznaczone na realizację zadania,

    o którego wsparcie finansowe organizacja pozarządowa lub podmiot się

    ubiega,

 10) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku

      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U.Nr 96,

      poz. 873).

 

§ 2

 

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

§ 3

 

Uchwalając corocznie budżet, rada rezerwuje w nim środki finansowe na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

§ 4

 

Partnerami gminy mogą być organizacje pozarządowe i podmioty, które podejmując działania, realizują zadania gminy, wynikające z odrębnych przepisów.

 

§ 5

 

Organizacje pozarządowe i inne podmioty winny zapewnić realizację zadań w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy.

 

Rozdział II

 

Zakres współpracy

 

§ 6

 

1. Gmina realizuje zadania własne współpracując z organizacjami pozarzą-

    dowymi i podmiotami w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

    życiowej oraz wyrównania szans rodzin i osób poprzez:

    a) zorganizowanie całodobowej opieki dla kobiet w starszym wieku,

        samotnych, schorowanych lub którym rodzina nie może zapewnić

       opieki, posiadających skierowanie Kierownika Gminnego Ośrodka

       Pomocy Społecznej w Raciążu,

  b) zorganizowanie opieki i wsparcia dla bezdomnych mężczyzn posiadających skierowanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,

    c) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,

        emerytów i rencistów,

2) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

    społecznym poprzez:

    a) dożywianie dzieci przebywających w placówkach i ogniskach

        opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich

        z dysfunkcjami emocjonalnymi,

3) ochrony i promocji zdrowia poprzez:

    a) prowadzenie zajęć wyjazdowych w ramach polityki zdrowotnej, ze

        szczególnym uwzględnieniem orientacji w terenie osób niewidzących

        i niewidomych,

    b) krzewienie idei krwiodawstwa,

    c) naukę pierwszej pomocy przedlekarskiej,

    d) promocję zdrowego stylu życia,

    e) prowadzenie domowej opieki hospicyjnej,

4) upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku

    szkolnym poprzez:

    a) prowadzenie zajęć w następujących dziedzinach: piłka koszykowa,

        piłka siatkowa, piłka nożna, pływanie, tenis stołowy,

    b) organizowanie sportowych obozów szkoleniowych w dziedzinach

        wymienionych w pkt 4, lit. „a”,

    c) organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów,

        olimpiad oraz innych imprez masowych o podobnym charakterze,

    d) wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach

        sportowych o zasięgu ponadgminnym,

5) wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców gminy

    w dziedzinach: biegi długodystansowe, brydż sportowy, piłka koszykowa,

    piłka nożna, piłka siatkowa, szachy, kulturystyka,

6) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz tożsamości lokalnej

    poprzez:

  - organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wystaw, koncertów,

  - przygotowywanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej.

 

2. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom

    pozarządowym i podmiotom, może zostać dokonane na wniosek Wójta

    po akceptacji ich przez Radę w drodze zmiany uchwały w sprawie

    rocznego programu współpracy Gminy Raciąż z organizacjami pozarzą-

    dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

    publicznego.

 3. Poza wsparciem finansowym gmina może udzielać organizacjom poza-

    rządowym i innym podmiotom pomocy w innych formach, a w szczegól-

    ności w postaci:

1) pomocy w uzyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji poza-

    rządowej oraz możliwości zwolnień od podatku od nieruchomości na

    zasadach określonych w odrębnych przepisach,

2) udostępnienie lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotka-

    nia otwarte,

3) umożliwienia organizacji przedsięwzięć na terenie wiejskich obiektów

    sportowych (stadionu, boisk szkolnych),

4) pomocy w pozyskaniu środków finansowych z innych źródeł,

5) promocji działalności organizacji pozarządowych, podmiotów w skali

    mikro i makroregionalnej oraz międzynarodowej,

6) udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom

    współpracującym z gminą , które ubiegają się o dofinansowanie z innych

   źródeł,

7) organizacji konsultacji i szkoleń w celu podniesienia sprawności funkcjo-

    nowania organizacji pozarządowych i podmiotów,

8) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności

    i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

9) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

    złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów oraz

    przedstawicieli gminy,

10)konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami aktów

     normatywnych odpowiednio do zakresu ich działania.

 

4. Wójt może zwołać forum organizacji pozarządowych działających na

    rzecz realizacji zadań własnych Gminy, na które zapraszani będą

    przedstawiciele organizacji oraz podmiotów, w celu zebrania ich opinii

    i wniosków.

 

Rozdział III

 

Zasady współpracy

§ 7

 

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4, ust. 1

    ustawy na zasadach określonych w ustawie, organizacjom pozarządowym

    oraz podmiotom – jako zadanie zlecone w rozumieniu art. 69, ust.4, pkt 1, lit. „d” oraz art. 71 ust. 1   ustawy o finansach publicznych – może mieć

    formy:

 1) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji

    na finansowanie ich realizacji, lub wspierania takich zadań wraz z udziele-

    niem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1 odbywa się

    po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

3. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, przyjmujące zlecenie reali-

    zacji zadania publicznego w trybie art. 11, ust. 2 ustawy zobowiązane są

    do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie,

    odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcia realizacji zadania, a

    gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środki

    publiczne w formie dotacji.

4. Powierzenie zadań może nastąpić w innym trybie niż w otwartym

    konkursie, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny

    sposób określony w odrębnych przepisach ( w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).

  

§ 8

  

1. Wójt ogłasza konkurs ofert z  co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania,

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

3) zasadach przyznawania dotacji,

4) terminach i warunkach realizacji zadania,

5) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty

6) zrealizowanych przez Gminę w roku poprzednim zadaniach publicznych,

    tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym

    uwzględnieniem wysokości dotacji i dofinansowania przekazanych

    organizacjom pozarządowym, podmiotom oraz jednostkom organiza-

    cyjnym podległym Gminie lub przez nią nadzorowanych.

3. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarzą-

    dowe, podmioty oraz jednostki organizacyjne podległe Gminie lub

    przez nią nadzorowane.

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zamieszcza się w zależności od

    rodzaju zadania, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz

    Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

§ 9

 

1. Ogłaszając konkurs Wójt powołuje komisję konkursową.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) sekretarz,

2) skarbnik,

3) kierownik właściwego merytorycznie referatu urzędu (komórki

    organizacyjnej),

4) przedstawiciel właściwej merytorycznie komisji rady.

4. W posiedzeniu komisji konkursowej w części dotyczącej otwarcia ofert

    i ujawnienia ich treści mogą uczestniczyć- bez prawa głosowania –

    przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych lub

    podmiotu.

 

§ 10

 

1. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej podlega zatwierdzeniu przez

    Wójta Gminy.

2. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

3. Wyniki konkursu podawane są do wiadomości publicznej poprzez podanie

    na tablicy ogłoszeń Urzędu wraz ze zwięzłym opisem zadania.

4. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu uczestnik

    konkursu może wnieść do Wójta odwołanie od jego rozstrzygnięcia.

5. Rozpatrzenie odwołania przez Wójta następuje w terminie 14 dni od dnia

    jego wniesienia i jest ostateczne.

6. Informacja o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji

    na realizację zadania będą podane do publicznej wiadomości w formie

    wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy

    ogłoszeń Urzędu.

 

§ 11

 

Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe Gminy muszą wykazać w składanej ofercie udział środków własnych.

 

§ 12

 

1. Oferta o wsparcie finansowe na realizację zadań powinna zawierać

    w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego

    do realizacji, tytuł projektu,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę

    w zakresie, którego dotyczy zadanie,

5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniają

    cych wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych

    uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację zadań publicznych

    powinien wypełnić ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do

    Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

    29 października 2003r. (Dz.U.Nr 193, poz. 1891).

3. Ofertę należy przygotować według następujących zasad:

1) formularz oferty należy opracować w języku polskim,

2) oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny

    (oferty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane),

3) nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymal-

    nie formatu na poszczególne odpowiedzi,

4)oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane

   pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy  zgłaszanego przez niego projektu,  należy to jasno zaznaczyć  (np.  wpisać „nie dotyczy”),

5) podawane informacje winny być dokonane i wystarczająco szczegółowe,

    aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu

    realizacji celów.

4. Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:

1) kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,

2) wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. z Krajowego

    Rejestru Sądowego) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia,

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji

    ( podmiotu) za ostatni rok.

5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczę-

    kowanej kopercie, pocztą lub osobiście, na adres:

    Urząd Gminy Raciąż

    Pl. Adama Mickiewicza 17.

    09-140 Raciąż

 

6. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

1) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

2) tytuł zadania,

3) adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarciem ofert”.

                 

 

7. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 5 (np. faksem lub

    pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres – nie będzie brała

    udziału w konkursie.

8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej doku-

    mentacją pozostają w aktach Urzędu i bez względu na okoliczności nie

    będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.

9. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu

    (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą

    brały udziału w konkursie.

10.Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na

     wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień, wynikających

     z winy wnioskodawcy lub poczty – nie będą brane pod uwagę.

11.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem

     do Urzędu ponosi wnioskodawca.

  

§ 13

  

1. Przed otwarciem ofert ustala się prawidłowość oferty co do wymogów

    określonych w § 12, ust.6 uchwały oraz terminowość jej zgłoszenia.

 

2. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

1) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:

    a) liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,

    b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,

    c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie

        i przy zaplanowanych kosztach.

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym:

    a) wysokość udziału środków własnych,

    b) wysokość środków pochodzących z innych źródeł, strukturę wydatków.

3) godność oferty z celami konkursu,

4) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

 

§ 14

 

1. Organizacje pozarządowe i podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć

    oferty na realizację zadań publicznych.


2.
W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust.1 Wójt w terminie

    nie przekraczającym 2 miesiące:

1) rozpatruje celowość realizacji zadania,

2) informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości

    realizacji zadania informuje składającego ofertę o trybie zlecenia

    zadania publicznego.

 

§ 15

 

Oferta na realizację zadania powinna być zaopiniowana przez właściwy referat (równorzędną komórkę organizacyjną) Urzędu.

 

§ 16

 

Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe i podmioty przyznawane jest po uchwaleniu budżetu Gminy.

 

§ 17

 

1. Warunkiem zlecenia przez Gminę organizacji pozarządowej lub podmio-

    towi zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest

    zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą wg wzoru stanowiącego

    załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

    Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realiza-

    cji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania

    publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U.Nr 193,

    poz. 1891).

 

2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

 

1) oznaczenie stron umowy,

2) przedmiot umowy (opis zadania, termin jego wykonania),

3) wysokość i terminy przekazywania środków,

4) formę i terminy rozliczenia przekazanych środków,

5) zapisy dotyczące nadzoru sprawowanego przez właściwy merytorycznie

    referat (równorzędną komórkę organizacyjną) Urzędu,

6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

7) zapisy dotyczące rozwiązania umowy oraz konsekwencji dla stron

    w przypadku nie wywiązania się z postanowień umowy,

8) termin i zakres sprawozdania z wykonania zadania.

  

§ 18

 

1. Wykonanie zleconego zadania oraz sposób wykorzystania przyznanej

    dotacji każdorazowo nadzoruje właściwy referat (równorzędna komórka

    organizacyjna) Urzędu lub członek kierownictwa urzędu nadzorujący

    realizację zadania.

 

2. Nadzór, o którym mowa w ust.1 polega w szczególności na ocenie:

 

1) stanu realizacji zadania,

2) rzetelności i jakości wykonania zadania,

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na

    realizację zadania,

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

 

3. Kontrolę wykorzystania dotacji prowadzi Skarbnik Gminy.

 

4. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie

    należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa

   została zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia

    Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października

    2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego

    wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania

    z wykonania zadania ( Dz.U.Nr 193, poz. 1891 ).

 

5. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

 

   

                                 

320075