Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr IX/69/2003

Treść

U C H W A Ł A   Nr IX/69/2003xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy w Raciążu

z dnia 30 września 2003 roku

 

 

w sprawie: określenia procedury uchwalania budżetu gminy Raciąż oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

  

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź.zm./ w związku z art. 120, art. 121, art. 124, art. 125 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /j.t Dz.U. z 2003 roku

Nr 15, poz. 148 z póź.zm./ Rada Gminy w Raciążu uchwala co następuje:

  

§1

 

Uchwala się procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc:

 

1.      Uchwała Nr VIII/64/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                               PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

 

                                                                  Jarosław  Jaworski

                                                                                                           

                                        Załącznik Nr 1do Uchwały Nr IX/69/2003

                                         Rady Gminy w Raciążu

                                         z dnia 30 września 2003 roku

 

 

OPRACOWYWANIE  PROJEKTU  BUDŻETU

 

 

§ 1

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury oraz kierownicy referatów opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy:

1.      W terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy:

-         założenia do planów rzeczowych zadań,

-         założenia do projektów planów obejmujących dochody, przychody, wydatki i rozchody w układzie klasyfikacji budżetowej,

-         informacje o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września z wyszczególnieniem zmian w stosunku do poprzedniej informacji.

 

§ 2

 

Materiały do projektu budżetu gminy, o których mowa w § 1, opracowywane są na podstawie:

-         stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 01 stycznia roku budżetowego,

-         prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,

-         przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku budżetowym / z uwzględnieniem ewentualnych zmian/,

-         wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym.

 

§ 3

 

1.      Radni, Komisje Rady Gminy, jednostki pomocnicze, mieszkańcy w terminie do dnia 10 października roku poprzedzającego rok budżetowy mogą składać wnioski do Wójta Gminy poprzez kancelarię Wójta.

2.      Wnioski złożone po terminie określonym w ust.1 nie będą rozpatrywane przy tworzeniu projektu uchwały budżetowej.

 

§ 4

 

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także obliczone kwoty dochodów własnych gminy, projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa, a także projektów dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

§ 5

 

Wójt Gminy biorąc pod uwagę wnioski podmiotów wymienionych w § 3, zasady ustawy o finansach publicznych i materiały przygotowane przez Skarbnika Gminy przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

 

§ 6

 

1.      Wójt Gminy przedkłada w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego:

-         Radzie Gminy,

-         Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu zaopiniowania.

2.      Wójt Gminy podaje projekt uchwały budżetowej do publicznej wiadomości poprzez wyłożenie w Kancelarii Wójta, o czym informuje mieszkańców.

3.      W terminie 7 dni od daty przekazania projektu budżetu Radzie Gminy, Wójt Gminy przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania ich planów finansowych.

4.      Jednostki podległe opracowują i przekazują projekty swoich planów finansowych w terminie do 7 grudnia.

 

§ 7

 

1.      Przewodniczący Rady Gminy przesyła przedłożony przez Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi do zaopiniowania komisjom Rady, nie później niż 5 dni po jego otrzymaniu.

2.      Komisje Rady w terminie 10 dni od otrzymania projektu uchwały odbywają posiedzenia i przekazują na piśmie swoje opinie i wnioski do Komisji Budżetu i Finansów.

3.      W przypadku zgłoszenia przez komisje propozycji wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, są one zobowiązane do wskazania źródeł jego finansowania.

 

§ 8

 

1.      Komisja Budżetu i Finansów, w terminie 5 dni od otrzymania wniosków i opinii komisji Rady, formułuje swoją opinię o projekcie uchwały budżetowej oraz wnioski.

2.      W posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, na którym formułowana jest opinia o projekcie uchwały budżetowej oraz wnioski, uczestniczą  przewodniczący lub zastępcy pozostałych komisji Rady Gminy.

3.      Najpóźniej w ciągu 5 dni od posiedzenia sformułowane na piśmie wnioski i opinię Komisji Budżetowej i Finansów, przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

§ 9

 

1.      Przewodniczący Rady Gminy, wyznacza oraz podaje do publicznej wiadomości termin sesji Rady Gminy, na której odbędzie się debata budżetowa, po posiedzeniach Komisji Rady Gminy, nie później niż na dzień 31 grudnia.

2.      W czasie debaty budżetowej:

-         Wójt Gminy informuje o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych

-         Omawiane są opinie i głosowane wnioski Komisji, o których w § 8 ust. 3.

 3.      Bez zgody Wójta Gminy Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków

i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu Gminy.

 

UCHWALANIE  BUDŻETU

 

§ 10

 

Porządek obrad sesji budżetowej Rady Gminy powinien zawierać:

1.      Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

2.      Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

3.      Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

4.      Głosowanie.

 

§ 11

 

1.      Rada Gminy uchwala budżet w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.      W przypadku nie uchwalenia budżetu przez Radę Gminy do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, przedstawiony przez Wójta projekt budżetu stanowi podstawę gospodarki budżetowej Gminy na okres nie dłuższy niż do 31 marca roku budżetowego.

3.      W sytuacji określonej w ust. 2 nie mogą być realizowane wydatki na noworozpoczynane zadanie inwestycyjne, negatywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Finansów.

 

RODZAJE I SZCZEGÓŁOWOŚĆ MATERIAŁÓW TOWARZYSZĄCYCH

PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

§ 12

 

1.      Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

a)      prognozowane dochody Gminy według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej,

- 5 -

a)      wydatki Gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

-         wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu Gminy oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę

-         wydatków majątkowych,

b)      źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu Gminy oraz rozchody budżetu, w przypadku gdy w danym roku budżetowym przypadają spłaty kredytów lub pożyczek,

c)      kwoty rezerw budżetowych,

d)      wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,

e)      wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych,

f)        plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kultury

g)      plany przychodów i wydatków funduszy celowych i środków specjalnych,

h)      upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągnięcia długu oraz spłat zobowiązań Gminy,

i)        zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

j)        dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie,

k)      dotacje,

l)        dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

m)    dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.      W projekcie uchwały zamieszcza się:

a)      Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego deficytu budżetu Gminy,

b)      Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych,

c)      Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy.

 

§ 13

 

Do projektu uchwały dołącza się:

1.      Objaśnienia,

2.      Informację o stanie mienia komunalnego zawierającą:

a)      Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,

b)      Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności

o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,

c)      Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 2 lit. a i b od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d)      Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e)      Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320059