Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXVIII/193/2009

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> U C H W A Ł A  Nr XXVIII/193/2009     

RADY GMINY RACIĄŻ

 

z dnia 9 czerwca 2009r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr  123, poz. 858 ze zmianami), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.  Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciąż, zgodnie  wnioskiem Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, na czas od 18 sierpnia 2009r do dnia 17 sierpnia 2010roku.

2. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raciąż stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Raciąż.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr   XXVIII / 193/2009

Rady Gminy Raciąż

z dnia 9 czerwca 2009r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Raciąż

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Taryfa dla odbiorców usług indywidualnych z gospodarstw domowych

 

Taryfa dla pozostałych  odbiorców usług

 

 

1.

 

Zaopatrzenie w wodę:

 

cena za xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1 m³ wody w zł,

 

 

 

 

1,80 zł  + 7% VAT =

1,93 zł brutto

 

 

 

 

1,80 zł+  7% VAT=

1,93 zł brutto

 

 

opłata abonamentowa (miesięczna opłata stała) od wodomierza w  zł,

 

 

1,00zł + 7 %VAT =

1,07 zł brutto

 

1,00 zł + VAT =

1,07 zł brutto

 

 

2.

 

Odprowadzanie ścieków:

 

cena za 1 m³ ścieków w zł

 

 

Dopływających

 

3,00 zł +  7 % VAT=

3,21 zł brutto

 

Dowożonych

 

4,00 zł + 7 % VAT=

4,28 zł brutto

 

  

U Z A S A D N I E N I E

 

Do Uchwały Nr  XVIII / 193/2009

Rady Gminy Raciąż

z dnia  9 czerwca  2009 roku

 

 

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w dniu 27 maja 2009  roku zwrócił się  do Wójta Gminy Raciąż z wnioskiem (pismo L.dz. GK/931/2009 z dnia 22 maja 2009r.) o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Raciąż na okres od 18 sierpnia  2009 roku do dnia 17 sierpnia  2010 roku w wysokości:

 

- taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1) dla  odbiorców indywidualnych

     z gospodarstw domowych                  - 1,80 zł + VAT 7% = 1,93 zł brutto

2) dla pozostałych odbiorców (firmy)     - 1,80 zł + VAT 7% = 1,93 zł brutto

3) opłata za jeden wodomierz                   - 1,00 zł + VAT 7% = 1,07 zł brutto

 

- taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków:

1) ścieki dopływające                                - 3,00 zł + VAT 7% = 3,21 zł brutto

2) ścieki dowożone                                    - 4,00 zł + VAT 7% = 4,28 zł brutto

 

            Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie jako uzasadnienie do wniosku przedstawił kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociągów zbiorowych) na terenie Gminy Raciąż za czas od 1 stycznia 2008 roku  do 31 grudnia 2008 roku i planowane koszty za okres od 1 stycznia  2009 roku  do 31 grudnia  2009 roku.

            Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie do wniosku załączył również kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków  na oczyszczalniach  ścieków „Koziebrody”  i ”Gralewo” gm. Raciąż za okres od 1 stycznia  2008 roku do 31 grudnia  2008 roku i planowane koszty od 1 stycznia 2009 roku  do 31 grudnia  2009 roku.

Przedłożony wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  taryfy został opracował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi tej ustawy.

 

            Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach pozostawiono na niezmienionym poziomie w stosunku do cen i stawek z ubiegłego roku.

            Przedstawiony sposób uczestniczenia w kosztach utrzymania sprawności urządzeń majątku gminy, zmierzający równocześnie do poprawy jakości wody, uznano za uzasadniony i postanowiono jak  w sentencji niniejszej uchwały.

 

 

320073