Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXVII/181/2009

Treść

U C H W A Ł A  Nr XXVII/181/2009

Rady Gminy Raciąż

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie:  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i na podstawie art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2008 rok  udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jaworski

320059