Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXVII/183/2009

Treść

UCHWAŁA  Nr XXVII/183/2009xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie: Regulaminu udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci             

                    i młodzieży uczęszczających do szkół gminnych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128/, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Raciąż , uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Regulamin udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół gminnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Stypendia będą wypłacane ze środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jaworski

 

Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXVII/183/2009

321103