Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXVII/185/2009

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

UCHWAŁA  Nr XXVII/185/2009

 

Rady Gminy Raciąż

z dnia 23 kwietnia 2009r.

 

 

w sprawie:  utworzenia  obwodu  głosowania  dla wyboru posłów

                     do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień

                     7 czerwca 2009 roku.

 

 

            Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219), w związku z art. 30, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Raciąż –  na wniosek Wójta Gminy, uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Tworzy się obwód głosowania nr 6, z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Poradni Rodzinnej „Zdrowie” z siedzibą w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kraszewo-Czubaki 23 a; 09-140 Raciąż.

 

Obwód obejmuje uprawnionych do głosowania pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kraszewie-Czubakach 23 a, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

  

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Nr XXVII/185/2009

Rady Gminy Raciąż

z dnia 23 kwietnia 2009r.

 

 

w sprawie: utworzenia obwodu głosowania

 

 

            Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U z 2004r. Nr 25, poz. 219) oraz  art. 30 ust. 1 i 3 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Gminy Raciąż – na wniosek Wójta Gminy – tworzy obwód głosowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie-Czubakach 23a, gdzie w dniu wyborów będzie przebywało więcej niż 50 wyborców.

               Obwód głosowania utworzony w Poradni Rodzinnej „Zdrowie” z siedzibą w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Kraszewie-Czubakach 23a; 09-140 Raciąż – nie jest obwodem stałym. Obwód ten, tworzy Rada Gminy każdorazowo dla danych wyborów.

320073