Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXVII/186/2009

Treść

UCHWAŁA  Nr XXVII/186/2009

Rady Gminy Raciąż

z dnia 23 kwietnia 2009r.

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum gminnego,

                   wyznaczonego na dzień 7 czerwca 2009 roku.

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ust. 1 i 2, pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym   (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr XXVI/180/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie połączenia Gminy Raciąż i Gminy Miasto Raciąż w jedną jednostkę samorządu terytorialnego – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Gminną Komisję do spraw Referendum gminnego w liczbie 6 osób, w następującym składzie:

1.  Bogumiła Pomirska

2.  Beata Leśniewska

3.  Andrzej Pokorski

4.  Teresa Muchyńska

5.  Beata Błaszczak

6.  Anna Stefaniak

 

§ 2

 

Do zadań Gminnej Komisji do spraw Referendum w szczególności należy:

1) powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;

2) szkolenie członków obwodowych komisji do spraw referendum;

3) zarządzenie druku obwieszczeń i podanie ich do publicznej wiadomości;

4) zarządzenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich obwodowym komisjom

    do spraw referendum;

5) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji do spraw referendum;

6) ustalenie wyników głosowania i ogłoszenie ich w trybie określonym ustawą;

7) wykonanie innych czynności określonych ustawami o referendum lokalnym

    i ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

320073