Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXVIII/194/2009

Treść

U C H W A Ł A    Nr  XXVIII/194/2009

Rady Gminy Raciąż

z dnia 9 czerwca  2009 roku

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu.

 

                  Na podstawie art. 18, ust. 1 i 2, pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 5, ust. 7, pkt 3, ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.)  Rada Gminy  Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

§ 1 Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007r. otrzymuje      nowe następujące brzmienie:

1. Uchwala się Statut Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu w brzmieniu

    ustalonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Biuro o którym mowa w ust. 1 będzie prowadziło gospodarkę finansową  zgodnie

    z zasadami określonymi dla samorządowych jednostek budżetowych.

 

§ 2

 

§ 6 Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu stanowiącego Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007 roku otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach

    określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

§ 3

                                                     

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                   

 

                                                                       PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

 

                                                                                       Jarosław Jaworski

321091