Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXVIII/197/2009

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

U C H W A Ł A    Nr  XXVIII/197/2009

Rady Gminy Raciąż

z dnia 9 czerwca  2009 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/70/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr  IV/23/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Starym Gralewie.

 

                  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 2, pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 62, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  Rada Gminy  Raciąż uchwala, co następuje:

  

§ 1

 

§ 1 Uchwały Nr VIII/70/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 31 sierpnia 1999r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

1. W uchwale Nr IV/23/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie

     założenia Publicznego Gimnazjum w Starym Gralewie wprowadza się następujące

     zmiany: w § skreśla się wyrazy „Nr xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1”.

 

2. Szkoła, o której mowa w ust. 1, będzie prowadziła gospodarkę finansową

    zgodnie z zasadami określonymi dla samorządowych jednostek budżetowych.

 

§ 2

                                                     

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                   

 

 

                                                                 PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

 

                                                                                Jarosław Jaworski

321103