Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXVIII/200/2009

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

U C H W A Ł A    Nr  XXVIII/200/2009

Rady Gminy Raciąż

z dnia 9 czerwca  2009 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/20/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej w Uniecku i Publicznego Gimnazjum w Uniecku.

 

                  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 2, pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 62, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  Rada Gminy  Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

§ 1 Uchwały Nr XXX/20/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 21 czerwca 2002 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

1. Łączy się z dniem 1 września 2002 r. w Zespół Szkół: Szkołę Podstawową 

    w Uniecku i Publiczne Gimnazjum w Uniecku.

 

2. Zespół Szkół, o którym mowa w ust. 1, będzie prowadził gospodarkę finansową

    zgodnie z zasadami określonymi dla samorządowych jednostek budżetowych.

 

§ 2

                                                     

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                    

 

 

                                                                 PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

 

                                                                                Jarosław Jaworski

320073